01. Toepassing.
Deze algemene levering- en betalingsvoorwaarden,disclaimer en privacyverklaring heeft betrekking op Anahata- Assen, Centrum voor Paranormale en Spirituele Zienswijzen, gevestigd aan de Noorderweg 54 7902AS Hoogeveen en de onder hun verantwoordelijkheid vallende websites www.anahata-assen.nl 

02 Voorwaarden
Anahata-Assen, hierna te noemen Anahata, levert producten en diensten . Anahata geeft informatie en stelt informatie beschikbaar over al haar interesse gebieden op het vlak van de paranormale en spirituele zienswijzen. Op al deze aandachtsgebieden van diensten (zoals: consulten, workshops, themadagen, trainingen), leveringen (webwinkel) en websites zijn de hierna volgende voorwaarden van toepassing.

03 Inhoud website.
Anahata spant zich in om hun sites zo actueel mogelijk te houden. Daaronder wordt verstaan dat de site goed toegankelijk moet zijn. De nodige zorgvuldigheid in acht genomen wordt bij de langs deze elektronische weg aangeboden informatie en producten.
De door Anahata verstrekte spirituele informatie geschiedt volkomen te goeder trouw en naar beste kennis en wetenschap. Anahata streeft er naar feitelijke informatie te doen maar voor onjuistheden of onvolledigheden wordt niet ingestaan.
A. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere wijze van gebruik van de websites. Hier onder verstaat Anahata het bezoek aan hun sites, het van hieruit navigeren naar andere websites, het kopiëren van (delen van) informatie, en het gebruik van de informatie van hun websites in welke vorm dan ook. Wanneer jij je hierin niet kunt vinden dien je deze website direct te verlaten. Met het bezoek aan deze website heb jij je namelijk akkoord verklaard met deze algemene website voorwaarden.
B. Voor producten en of diensten verwijzen wij je naar de daarvoor geldende betalings- en leveringsvoorwaarden. Zie de punten 05 en 06.
C. Anahata heeft het recht om zonder aankondiging de inhoud van hun websites te wijzigen, aan te passen of te verwijderen.
D. Anahata wijst je er op dat geen enkele informatie bedoeld is ter vervanging van deskundig advies. Het gebruik van de informatie is voor eigen rekening en risico.

04 Prijzen
Alle prijzen van diensten en producten zijn consumentenprijzen in Euro’s ( €) en inclusief omzetbelasting (btw). De webshop artikelen zijn inclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie en verzendinstructie.
A. Anahata is niet verantwoordelijk voor eventueel verschuldigde omzetbelasting en invoerrechten voor cliënten die zich niet in het land van verzending bevinden.
B. Eventuele aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij de aanbieding of voor de duur waarin de aanbieding wordt aangeboden.
C. Anahata kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die in welke hoedanigheid ook onjuist zijn. Aan welke onrechtmatige prijsindicatie dan ook kunnen geen rechten ontleend worden.

05 Aflevering | levertijd
Hieronder vallen diensten en artikelen die binnen een bepaalde tijd geleverd of op zijn minst uitgevoerd dienen te zijn. Diensten gaan op afspraak en kunnen in principe binnen 14 dagen na het telefonisch-, schriftelijk – of e-mail contact plaats vinden tenzij anders aangegeven is.
A. Bij de productomschrijving van de bestelde dienst/activiteit staat aangegeven binnen welke termijn of wanneer de dienst zal of kan plaats vinden.
B. Inschrijving op een dienst/activiteit zoals consult en workshop is na ontvangst van de bevestiging, zowel mondeling als schriftelijk, voor de deelnemer bindend.
C. Webshop artikelen, zoals boeken, kaarten en tekeningen, worden in principe uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst van de betaling per post verzonden.
C1. Digitale boekversies worden direct na de voorgestelde automatische betaling via code uitgeleverd.
D. Bij de webshop artikelen die betrekking hebben op kaarten en tekeningen zijn kleurverschillen als gevolg van het beeldmateriaal en de elektronische beeldvorming mogelijk.
E. Anahata is nimmer aansprakelijk voor schade door het niet tijdig voldoen aan de onder A en B gestelde verplichting van levering.
F. Vertraging, uitstel of afstel zal per e-mail of telefonisch gecommuniceerd worden.
G. In geval van overmacht is Anahata niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, dan wel dat de verplichting voor de duur van de overmacht wordt opgeschort. Onder overmacht verstaat Anahata elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

06. Betaling
Betaling van diensten en webshop artikelen via de website geschiedt door middel van vooruitbetaling via iDeal of contant bij ophalen of bij het ontvangen van de dienst.
A. Alle diensten die op afstand uitgevoerd kunnen worden en waarbij geen oog in oog contact nodig is worden slechts in behandeling genomen nadat vooraf aan de volledige betaling van die dienst voldaan is.
B. Het verzenden van webshop artikelen geschiedt na ontvangst van de volledige betaling van de bestelling.
C. Door aanmelding voor een dienst/activiteit verplicht deelnemer zich de kosten van die dienst/activiteit te voldoen. Die kosten dienen uiterlijk op de dag voorafgaand aan de start van de dienst/activiteit voldaan te worden/zijn.
D. Voor sommige diensten/activiteiten die vooraf in de tijd gereserveerd dienen te worden kan een vooruitbetaling als inschrijfbewijs gelden. Na ontvangst van die betaling staat men voor die dienst/activiteit ingeschreven.

07.Privacy
Persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand of mailbestand van Anahata. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, maar zullen uitsluitend voor eigen doeleinden gebruikt worden. De privacyverklaring  die hiervoor is opgesteld en van deze voorwaarden deel uitmaakt geeft aanvullend inzicht.

08. Herroepingsrecht/ Klachten/ Retouren.
In alle gevallen waar dit onderwerp betrekking op heeft wordt anahata in de gelegenheid gesteld om met een oplossing te komen.
A. Diensten als bedoeld in art 05A/B kunnen tot 14 dagen voor de startdatum kosteloos herroepen/ geannuleerd worden.
B. Herroepen vanaf 14 dagen voor de startdatum van de dienst als bedoeld onder 08A brengt enige kosten met zich mee die afhankelijk zijn van de soort dienst die herroepen wordt.
C. Klachten over een geleverde dienst of over een te leveren dienst kunnen zowel mondeling als schriftelijk gemeld worden. Anahata zal zeker trachten met een adequate oplossing te komen.
D. Klachten of retourmelding over geleverde webshop artikelen zie 05C dienen binnen 3 dagen na verzending/levering via het contactformulier van de website gemeld te worden.
C. Bij een klacht zal anahata zich inzetten om voor adequate oplossing te zorgen.
D. Na de retourmelding 08D draagt klant de verantwoording dat het te retourneren artikel binnen 3 dagen in deugdelijke verpakking en Franco verzending, aan Anahata-Assen, Noorderweg 54 7902AS Hoogeveen verzonden is.
E. In principe volgt terugbetaling van het volledige bedrag binnen 2 dagen na ontvangst van 08D ten zij er reden voor vermindering van het aankoopbedrag aanwezig is.
F. Er zal bij klachten over digitale boekversies 05C1 geen restitutie van het aankoopbedrag plaatsvinden. Klachten melden 08D waarna anahata voor een oplossing zorg draagt.

09. Aansprakelijkheid
Anahata aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid , in de ruimste zin van dit woord, voortvloeiend uit eventuele onjuistheid of onvolledigheid van informatie. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Anahata en de klant is het Nederlands recht van toepassing.
A. Anahata zal alle zaken die kwetsend zijn voor bepaalde personen of groepen buiten hun sites houden. Wanneer je ontdekt dat wij toch nog iets niet ondervangen hebben, neem dan contact met ons op.
B. De links die naar andere websites zijn aangebracht, heeft Anahata slechts bij wijze van service gedaan. Anahata aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de inhoud van die websites.
C. Anahata wijst er op dat het afspreken voor een te ontvangen dienst, eventueel met een bezoek aan het adres van Anahata, geheel op de eigen wil van de klant berust. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid berust bij de klant.

10. Auteursrecht ©
Voor zover de betreffende publicatie niet anders vermeld, berust het auteursrecht op de door Anahata uitgegeven publicaties of informatie bij Anahata. Met inachtneming van het voorgaande mag niets uit bedoelde publicaties of informatie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en / of openbaar gemaakt op welke wijze ook, anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Anahata.
A. Anahata wijst je er op dat het downloaden van informatie van deze website of via deze website geheel geschied voor eigen risico en verantwoordelijkheid. Anahata aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan je systeem of daaraan gekoppelde schade van storingen of onderbrekingen of fouten en vertragingen in het verstrekken van die informatie.
B. Het downloaden en gebruiken van delen van informatie anders dan voor commerciële doeleinden is door Anahata toegestaan mits je dan voor goede bronvermelding en waar nodig een juiste hyperlink zorg draagt.

naar boven
varja 162x77