Privacyverklaring Anahata-Assen

Anhata-Assen heeft de verplichting om zich, ten aanzien van de bescherming van de persoonlijke sfeer, te houden aan de normen van privacy zoals de wetgeving dat aangeeft. De privacyverklaring heeft betrekking op de Nederlandse en Europese wetgeving. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Anahata en de klant is het Nederlands recht van toepassing (punt 9).

ANAHATA-ASSEN, gevestigd onder naam Grietje Fik Noorderweg 54  7902 AS Hoogeveen

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring maakt deel uit van onze Algemene voorwaarden (punt 7). Elk gebruik van de website houdt onder andere in dat je akkoord gaat met deze privacyverklaring.

 Persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer u uitsluitend onze website (anahata-assen.nl) bezoekt om de daar aangeboden informatie tot u te nemen blijft u voor ons onbekend.

Anahata-Assen verwerkt persoonsgegevens omdat u gebruik wilt maken van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De privacygevoelige informatie waar om gevraagd wordt hebben betrekking op: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, voor en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website-bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@anahata-assen.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Wanneer u deze site bezoekt met het doel dat u iets van ons op welke wijze dan ook gedaan wilt krijgen zult u ons persoonlijk gevoelige informatie moeten verstrekken. Dat kan zijn door het invullen van het contactformulier, het bestelformulier van de webwinkel of het willen ontvangen van de nieuwsbrief. Zelfs wanneer u naar aanleiding van een telefonisch contact van onze diensten gebruik wilt maken.

De gegevens die u ons via de voornoemde mogelijkheden hebt verstrekt, worden door ons uitsluitend voor het doel waarvoor u ze verstrekt hebt vertrouwelijk gebruikt. Een en ander conform de bepalingen in de wet bescherming persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw persoonlijke gegevens worden op geen enkele wijze door Anahata-Assen aan derden verstrekt of beschikbaar gesteld.

Anahata-Assen verstrekt uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Doel en grondslag van het verwerken van persoonsgegevens

Anahata-Assen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om een afgesproken dienst te verwerken en/of begeleiden.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Het afhandelen van jouw betaling.
– Om goederen en diensten bij je af te leveren.

De verzamelde persoonsgegevens die u verstrekt zijn nodig om aan uw vraag m.b.t. consult, cursus, workshop, opleiding en therapie te kunnen voldoen. Als zodanig worden ze in de bedrijfsadministratie opgenomen en opgeslagen. Enkele consulten vereisen een betaling vooraf wat dan via Mollie geregeld wordt. Andere afspraken die aan betaling onderhavig zijn kunnen via pinnen betaald worden. Die handeling gaat via SumUp. U geeft dan alleen uw bankrekeningnummer af.

Voor het verkrijgen van een artikel uit onze webwinkel dient u het bestelformulier in te vullen. Gegevens die hiervoor nodig zijn hebben betrekking op facturering, verzending en betaling. De software die we daarvoor gebruiken is van Woocomerce.

Onze levering gaat uitsluitend bij voorafbetaling dat geregeld is/wordt via Mollie.Zie onze alg. voorwaarden

Om onze nieuwsbrief toe gezonden te krijgen vult u daartoe zelf het formulier op de website in. De minimale persoonsgegevens zijn voor- en achternaam en e-mailadres. Zonder tussenkomst van ons kunt u die zelf wijzigen. Anahata-Assen houdt ook zelf de vinger aan de pols als het gaat om optimalisering van het nieuwsbrief mailbestand. Wij maken hier gebruik van Mailpoet.

Anahata-Assen gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend om met u te communiceren over uw verzoek, of om uw bestelling te kunnen bezorgen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Anahata-Assen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld zijn.
Anahata-Assen is om bedrijfsadministratieve redenen wettelijk gehouden om bepaalde gegevens om belastingtechnische redenen een bepaalde tijd te bewaren.
Persoonsgegevens verbonden aan het contact waarvoor ze dienden en om bedrijfs-administratieve redenen niet bewaart hoeven te blijven worden na voltooiing van dat contact vernietigd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Anahata-Assen gebruikt zelf geen cookies en registreert ook geen cookies of vergelijkbare technieken. Door de koppeling aan Google Analytics maakt de site gebruik van functionele cookies, voor het tellen van bezoekers.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of hebt u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@anahata-assen.nl. Dit geldt ook voor het opvragen van uw vastgelegde gegevens en waar die voor gebruikt worden. Via dit e-mailadres kunt u ook een verzoek om verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens indienen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot …….. door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine leesbare zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Anahata-Assen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Beveiliging persoonsgegevens

Anahata-Assen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@anahata-assen.nl

Contactgegevens:
https://www.anahata-assen.nl/

Noorderweg 54

7902 AS Hoogeveen

Telefoon ma-vr 09.30 tot 19.00 uur 06 450 67693