Fysiek Mediumschap is een specialistische van mediumschap. Transfiguratie is daarin de meest bekend, naast materialisatie en directe stemmen.

Fysiek Mediumschap

Je kunt ervan uit gaan dat negentig procent van alle mediums gevormd worden in mentaal mediumschap. De resterende tien procent behoren tot het zogeheten fysiek mediumschap. Zij zijn instaat om meer “te laten zien” dan enkel het geven van informatie. Tot fysiek mediumschap wordt transfiguratie, directe stemmen, materialisaties gerekend:
Wij hebben hier van doen met de in mijn ogen meest spectaculaire vorm van mediumschap die er bestaat. Naast de trance die het medium bereikt kan het medium ook een substantie afscheiden dat bekend staat als ectoplasma.
Helaas manifesterende fysieke fenomenen zich grotendeels in een verduisterde omgeving. Bij enkelen is dat ook in het schemerdonker en zelfs bij daglicht mogelijk. Dit alles heeft uitsluitend met de lichamelijke conditie (mogelijkheden) van het betreffende medium te maken.

Heel lang heb je ten aanzien van directe stemmen en materialisatie enkel de volgende zin kunnen lezen: “In deze vormen van fysiek mediumschap heb ik nog onvoldoende inzicht om er zinvol over te kunnen schrijven”. Ondertussen heb ik een leer en groeiproces mogen ondergaan die mij vele aanvullende inzichten brachten. Door het zichtbaar worden vind je hier een “ totaal beeld” met zelfs een persoonlijke beleving bij een materialisatie demonstratie.
In de wereld van het fysiek mediumschap kom je al snel terecht bij:

*Mw. Hellen Duncan ( 1897-1956);
*Daniel Dunglas Home (1833-1886)fysiek mediumschap, materilisatie, stewart alexander
*Jack Webber (1907-1940);
*Leonard Stott
*Leslie Flint ( 1911-1994).
Bij de hedendaagse Fysiek-mediums hebben we het dan over onder andere:
*Mw.Jean Skinner; ( 1-3-2019)
*Collin Fry
*Stewart Alexander. (foto)
Mij is geen fysiek medium uit Nederland bekend.

Ga er voor het gemak even van uit, dat bij elke sessie met een medium er een zo homogene zuivere, geconcentreerde, positieve, kracht van de deelnemers verwacht mag worden. Bij een sessie met een fysiek medium moet dat er zijn. Deze vorm van mediumschap vraagt erg veel van het medium. Lees mijn verslag over  de demonstratie van materialisatie en bewegende voorwerpen.

naar boven
vajra

Transfiguratie.
In contacten met enkele mediums is er ook contact gelegd met enkele zeer goede en in hoog aanzien staande Engelse mediums. Een van hen is Miss Jean Skinner (1-3-2019) een voortreffelijk transfiguratie medium en …. de absolute top.
fysiek mediumschap, transfiguratie, , Jean SkinnerHet grote verschil tussen mentaal mediumschap en fysiek mediumschap is, dat bij fysiek mediumschap het bewustzijn geen rol speelt. Fysiek medium kan enkel hij/zij zijn of worden die in het bezit is van een lichaam dat bepaalde biochemische stoffen in zich heeft die de vorming van ectoplasma mogelijk maakt. Dit ectoplasma wordt aan het lichaam van het medium onttrokken en vormt op ± 10cm daarvan een “masker”.

Dit “masker” kan delen van het medium bedekken zoals: gezicht, nek en schouder maar ook de handen en armen. Gaandeweg wordt via dit “masker “ de gedaante (intelligentie, overledene) zichtbaar zoals hij/zij zich herkenbaar wil laten zien. Het enige tijd “vasthouden” van de gedaante uit ectoplasma vergt erg veel energie, kracht. Die energie en kracht kan niet alleen van het medium af komen: de deelnemers aan de sessie zullen daarin ook hun bijdrage dienen te leveren.

Het is verbluffend om te zien. Je houdt het niet voor mogelijk hoe groot de gelijkenis is van hen die zich willen laten zien. Ik was totaal verbijsterd toen Jean alle kenmerken kreeg van een man, getekend door het leven dat hij gehad heeft en ook nog eens forser was dan Jean zelf.Intussen hebben wij vele van Jean haar sessies gezien, met de daarbij behorende verschillende gezichten die zich via haar manifesteerden.Alle foto’s zijn met toestemming geplaatst.

fysiek mediumschap, transfiguratie, , Jean Skinner - missing vingerBij deze foto ( <) gaat het niet zo zeer om het gezicht, maar om de linkerhand. Daar waar Jean geen vingers aan haar hand mist, is men vanuit de geestelijke wereld toch in staat om duidelijk te maken dat de betreffende fysiek mediumschap, transfiguratie, , Jean Skinnerintelligentie tijdens zijn (aardse) leven wel een vinger miste.

Even voor alle duidelijkheid. Het gezicht van Jean (>)ondergaat geen verandering. Voor haar gezicht bouwt zich een masker op van het gezicht van de intelligentie. Wat je hier nog wel ziet is de overgang van trance naar figuratie. Je ziet dat haar geestelijke begeleider zich terugtrekt en er een ander gezicht ontstaat.

Ectoplasma wordt aan het lichaam onttrokken en keert er ook weer in terug. Het wordt omschreven als een wasachtige substantie wat voelbaar is. Dat wil niet zeggen dat je het ongevraagd mag aanraken of zelfs fotograferen. Terwijl dat wel mogelijk is. Hoe ectoplasma het lichaam verlaat en er weer in terugkeert blijft nog steeds een vraag. Maar…. bij Miss Jean Skinner heeft dat alles met haar keelgebied te maken. Je leest er “alles” over in het onderwerp: Wat is ECTOPLASMA

naar boven
vajra

Directe stemmen
fysiek mediumschap, directe stemmen , flint leslieAls ik het in het fysiek mediumschap heb over het onderwerp directe stemmen, dan kan ik zeker niet om het fenomeen Leslie Flint (1911-april 1994) op dit gebied heen. Leslie Flint  is het directe stemmenfenomeen, die veelvuldig op verschillende manieren getest is. Leslie Flint woonde in Westbourne Terrace in London.

Bij zijn begrafenis die door vele vroegere bezoekers en vrienden werd bijgewoond bracht zijn advocaat (Aubrey Rose) hem de volgende hulde: “ Vijftig jaar lang zat hij in het duister van zijn kamer. Hij bracht licht onder de mensen met zijn mediumschap, kennis voor degenen die wilde leren, vertroosting aan de achtergeblevenen, vreugde en vrolijkheid bij zijn vrienden”.

Met “directe stemmen” wordt aangegeven dat de geestenwereld direct het woord tot de aanwezigen richt zonder daarbij de mond, stembanden, van het medium te gebruiken. Om dat te bewerkstelligen treedt uit het lichaam van het medium een ijle etherische stof dat wij ectoplasma noemen. zie “wat is ectoplasma”. Dit ectoplasma vormt net boven of op de schouder van het medium een massa wat we een voice box noemen. Een goed Nederlands woord daarvoor is “strottenhoofd”. De bezoeker / bezoekster uit de geestenwereld concentreert nu zijn /haar gedachten op de bij leven gebruikte stem ( klank). De vibraties van die gedachtestem wordt door de ectoplastische fysiek mediumschap, directe stemmen , flint leslie ectoplasma- strottenhoofd(midden)stof ifysiek mediumschap, directe stemmen , flint leslie in een test. n geluidstrillingen voor onze aardse atmosfeer omgezet. Die geluidstrillingen zijn voor de aanwezigen als stem hoorbaar. Vandaar dat we spreken van “strottenhoofd”.
De overledene laat zich nu horen met de stem, zoals die ook klonk tijdens het aardse leven. Je kunt duidelijk het verschil tussen een mannen- of een vrouwenstem horen. Zelfs de toonhoogte van de stem en de wijze van al of niet articuleren horen. Kortom er mag geen verschil zijn om de herkenbaarheid volledig te kunnen bevestigen.

Beide  afbeeldingen zijn van Leslie Flint.
Rechts is hij “gewoon ” aan het werk en zie je de door Ectoplasma gevormde voice box.
Links zie je hoe Leslie werd getest. Zijn mond werd met water gevuld en daarna afgeplakt. Na de test werd de hoeveelheid water weer nagemeten.

Door de jaren heen hebben zich vele overledenen via de voice box van Leslie Flint van zich laten horen. Daaronder waren ook vele beroemdheden als: Gandhi, Chopin en Oscar Wilde. Van vele seances die Leslie Flint gehouden heeft zijn bandopnames gemaakt. Als je wilt horen hoe die stem

Jackwebber voiceboxtrompetLinks. Jack Webber.
Je ziet het ontstaan van een “voice box”.

Rechts. Leonard Stott.
Hij bedient zich naast de “voice box” van een trompet.
Soms worden trompetten gebruikt om de soms zwakke stem te versterken.Deze zweven door de ruimte naar de aanwezige voor wie de boodschap bestemd is. Leslie Flint maakte daar echter geen gebruik van:

naar boven
vajra

Materialisatie
Nu ik hier iets over wil kenbaar maken zit ik mij suf te denken hoe te beginnen. Ik krijg het niet voor elkaar om uit mijn bescheiden woordenschat een woord of woorden te vinden die op een afdoende manier uitdrukking geeft aan mijn bewondering voor het medium door wie het fysieke fenomeen van materialisatie kan doen plaats vinden.

Net als bij de andere vormen van fysiek mediumschap hebben we hier als basis van doen met de vorming van ectoplasma. Het is daarbij wel zo dat het medium, dat de begaafdheid om materialisaties te bewerkstelligen, een overvloed aan ectoplasma heeft.

fysiek mediumschap, Daniel Dunglas homeOok bij deze vorm van fysiek mediumschap werkt men meestal in een verduisterde omgeving. Intussen weten we uit de wetenschap dat die werkwijze alles te maken heeft met de lichamelijke condities ten aanzien van de vorming van ectoplasma. Een van de weinige mediums die zelfs bij daglicht met fysieke fenomenen kon werken was, de in Schotland geboren en in de Verenigde Staten opgegroeide,Daniel Dunglas Home ( 1833-1886).(foto)

Materialisatie is, de benaming die door ons spiritisten gegeven wordt aan, het zichtbaar en eventueel tastbaar maken van de Spirit (Geest). De Geest bouwt zichzelf een lichaam. De gematerialiseerde Geest is door iedereen te zien. De spraak van deze Geest kan door iedereen gehoord worden. Deze Geest mag alleen na verkregen toestemming aangeraakt worden. Voor het medium is dit echt zwaar werk. Er komt ectoplasma uit zijn lichaam vrij terwijl hij wel alle lichamelijke functies moet verrichten. Om die reden is het medium vaak in een diepe trance.

Het ectoplasma verschijnt als vloeibare “stof” wat al snel een min of meer vaste stof aanneemt. Het vloeibare heeft alles te maken met het doel van de materialisatie. Dat kan zijn het vormen van onder andere: Een onderarm met hand, een hoofd, een voet of een heel lichaam. Is het doel bereikt dan heeft het een “vaste” vorm. Bij de vorming van een hoofd of lichaam kan in de materialisatie de herkenning van een overleden familielid zijn. De gematerialiseerde Geest kan zich “vrij” in de ruimte naar degene met wie hij in gesprek wil bewegen.
Het praten, gaat dan meestal via een voice box. We hebben het nu over de directe stem. Het komt zelfs voor dat de gematerialiseerde Geest enkel naar je komt om je, als blijk van waardering en verbondenheid tussen de “werelden”, de hand te willen schudden. Je voelt dan, dat het vrijwel geen verschil maakt of je de hand schudt met een stoffelijke persoon of met de Geest. De lichaamstemperatuur voelt vrijwel het zelfde aan.

Weet wel dat welke materialisatievorm er ook ontstaan is, er altijd een verbinding is met het medium. Voor de dematerialisatie moet dfysiek mediumschap Helen Duncaneze Geest ook eerst weer terug naar een plek bij het medium. De “vaste” ectoplasmavorm wordt weer vloeibaar en vervolgens gasvormig waardoor het ectoplasma weer in het lichaam van het medium kan opgaan.

Je kunt je nu ook voorstellen dat er grote discipline van de aanwezigen gevraagd wordt. Plotselinge veranderingen van plaats, geluid en of licht kunnen aanmerkelijke schade aan het lichaam van het medium toebrengen met zelfs de fysieke dood als gevolg. Het eerder genoemde medium
Mw. Helen Duncan (1897-1956) is op 6 december 1956 aan de gevolgen van de plotselinge verandering van geluid en licht enkele weken na haar seance overleden. Tijdens haar seance werd er door de politie een inval gedaan.

naar boven
vajra