Hier wil ik het werken met Kruis en bord of het Ouijabord met jullie bespreken. Dit is de meest bekende en gebruikte vorm van séanceren.

Uit de literatuur is bekend dat kruis en bord of zoals het ook genoemd wordt het Ouijabord; al in 1890 in Amerika gebruikt werd. Je zou kunnen zeggen dat het werken met kruis en bord een vorm van automatisch schrijven is.

Kruis en bord , Ouijabord

Het is zo dat bij gebruikmaking van kruis en bord je op een duidelijker, makkelijker manier met Gene Zijde; in contact komt. Nu het voor jou gemakkelijker geworden is geldt dat ook voor hen van Gene Zijde.
In het vervolg van dit stuk zal ik niet steeds kruis en bord schrijven, ik noem het ook het kruishout; het hout en het rondhout als werktuigen van kruis en bord.
kruis en bordUit respect voor Gene Zijde wordt de ruimte waar de kruis en bord séance gehouden gaat worden; in de sfeer van de séance gebracht.
Dat doe je bijvoorbeeld door: kaarsen te branden; bepaalde foto’s van overleden dierbaren neer te zetten; het licht te dimmen; wierook te branden; zachte ontspannende muziek te draaien, enz..

In “Séance, automatisch schriften planchette” ; heb je kunnen lezen dat contact met Gene Zijde als een sensationeel spel zeer onverstandig is.
Je kunt er vanuit gaan dat de onderlinge verschillen aan Gene Zijde net zo groot zijn als aan Deze Zijde. Het wil dus zeggen dat je in contact kunt komen met overleden dierbaren; maar ook met overledenen die je niet kent. De bewoners van Gene Zijde willen dat contact maar wat graag.

Ze willen met dat contact een boodschap afgeven die voor elk van hen anders is. De intentie dat Zij een inzicht en de bewustwording willen afgeven om in hun evolutie verder te kunnen groeien. Omgekeerd moet dat ook voor ons als doel voorop staan.
Door contacten met Gene Zijde geven Zij ons de mogelijkheid om te groeien, te ontwikkelen. Maar dan moeten wij dat wel op en zuivere manier willen oppakken.

naar boven
varja 162x77

Een sterke ingetogen séancegroep

Hoe de contacten met de intelligenties verlopen hangt in hoge mate af van de verbondenheid van de séancegroep. Die verbondenheid maakt de weg niet alleen vrij voor de overleden verwanten maar ook voor de hooggeplaatste intelligenties.

Er moet een zeer sterk, solide krachtveld zijn dat de Intelligenties uit de hogere sferen mogelijk maakt af te dalen. Zij kunnen dan die lessen/boodschappen geven die de groep als geheel ten goede komen. Alleen een sterk ingetogen, geestelijk gebonden groep is in staat een dergelijk krachtveld te produceren.

Zo kan het voorkomen dat je als séancegroep “uitverkoren” wordt om voor Gene Zijde “reddingen” te verzorgen.
Ik bedoel hier zeggen Gene Zijde mag helpen ander intelligenties in hun sferen op weg te helpen. Die intelligenties kunnen om welke reden ook, aan Gene Zijde niet goed met de gebeurtenissen uit hun aardse bestaan overweg.
Bedenk wel dat je dan al vele jaren in een vrij constante séancegroep zit.

naar boven
varja 162x77

Een beginnende of wisselende séancegroep

Een beginnende groep heeft nog niet die ingetogen, geestelijke verworvenheden tot de contacten met Gene Zijde. Dat geldt ook voor die groep die vrij regelmatig van samenstelling wisselt. Dat is wat ik bedoelde te zeggen.

Je kunt stellen dat zij nog niet de juiste verfijnde trillingsafstemming hebben. Niet verwonderlijk dat zij daarom ook door Gene Zijde lessen aangereikt krijgen die daar alles mee te maken hebben. Voor hen is het erg opletten geblazen.

Vergeet niet dat je nooit zeker bent van de juistheid van boodschappen die je krijgt. Het is zeker ook niet de bedoeling dat je letterlijk de doelstelling van de boodschap opvolgt. Vergeet ook niet dat je getest wordt en dat kan door elke intelligentie die op/aan het kruishout verschijnt gedaan worden. Het is niet zo dat Zij dat doen om je te pesten maar wel om te testen. In de zin van, of je begrijpt waar je mee bezig bent en of je hun bedoelingen begrijpt. Er wordt daarom ook verwacht dat je Hen controlevragen stelt.

Wanneer de “verschijning” een bekende is, dan zijn er zeker voldoende controle vragen beschikbaar zoals: waar geboren; hoe oud geworden; welke koosnaam, welk beroep, enz.. Wanneer het een onbekende is, dan wordt het stellen van controlevragen al moeilijker; maar ze zijn er wel, zoals: man of vrouw, leeftijd, soort werk, enz..

Ik schreef al eerder dat je een séance nooit zonder goede begeleiding dient te houden. Welnu; naar aanleiding van de controlevragen kan de begeleider (medium) zien of de antwoorden kloppen met de verschijning op het kruishout. Dat is zeker aan de orde wanneer het een vreemde intelligentie betreft

naar boven
varja 162x77

De séancetafel of aanzittenden

Een séancegroep zit in de regel in een kring. Uit die kring zullen nu tenminste 4 personen komen die in het midden van deze kring gaan zitten. Ze zullen daar aan een daartoe geplaatste tafel gaan zitten. Gesproken wordt nu over de binnen- en buitenkring.
Voordat de aanzittenden het kruishout ter hand nemen vragen ze in gebed om bescherming. Hiermee drukken beide kringen ook hun verbondenheid en respect voor Gene Zijde uit.

Eén van de aanzittenden wordt belast met de taak van spreker/spreekster om de intelligenties te verwelkomen. In die functie zal hij/zij ook het gesprek op gang houden. Die persoon treed als intermediair op voor het geval er vragen uit de kring komen. Die vragen worden gebundeld en mogelijk zelfs naar voor de kring naar de “verschijning” verduidelijkt. Verder is er iemand van de aanzittenden aan gewezen om de aangetikte letters duidelijk op te noemen; om opgeschreven te worden. Zo kan de kring ook mee luisteren wat er gaande is.

De intelligentie die naar het kruishout komt maakt wanneer hij/zij van het hout gebruik maakt deel uit van de aanzittenden. Het is zo dat hij/zij gebruik maakt van het bewustzijn van de directe contactpersonen. Met andere woorden er zullen fouten verschijnen die normaal door de intelligentie niet gemaakt worden. Dat heeft alles te maken met het bewustzijn en de woordenschat van de contactpersonen.

naar boven
varja 162x77

De techniek van het werken met kruis en bord.

Het kruis bestaat uit 2 gladde houten latten van ± 50 à 70 cm lang; ± 1 cm dik en ±2 cm breed. De voorkeur gaat uit naar latjes van beukenhout, maar een andere lichte houtsoort is natuurlijk ook goed. De latten worden in het midden verbonden met een houten pen van ± 10 à 15 cm. De latten kunnen nu een rechte hoek met elkaar vormen: een kruis /een groot plusteken.
kruis en bord 2

Het bord

Het bord kan gevormd worden door een kartonnen ondergrond die dicht gevouwen kan worden. Op het bord komen de letters van het alfabet; de cijfers 1 t/m 10; de woorden vader, moeder, man, vrouw, kind, jongen, meisje; goedenavond, stop, ja en nee.  Naar believen kan men zelf de woordenreeks uitbreiden met bijv.: grootmoeder, broer, neef, vriend, dag, week, oom, tante, enz..

-Inwijding, is een ritueel wat zeker hier dient plaats te hebben. Denk nu niet van ik heb alles klaar en wij hebben de juiste instelling dus wij gaan nu gewoon séanceren.
Helaas! Niet doen! Dat is niet verstandig!

Je hebt dan alles wel op de juiste wijze gemaakt en je bent ook serieus en gepast enthousiast maar… hoe weten we nu dat alles goed, zuiver of schoon is. Weten we ook of Gene Zijde het kruishout herkent of erkent? Daarom o.a. de inwijding van het kruishout. Je doet dat altijd in samenwerking met een kruis en bord séance waar je zelf ook deel van uit maakt.

Zeven dagen voorafgaand aan die séance, moet je het nieuwe kruishout elke dag één maal bewieroken. Zorg dan dat alle delen van het kruishout door de wierook gaan. Als dat gedaan is leg je het kruishout op de séancetafel; van de séance waar je zelf deel van uit maakt. Je zult dan van Gene Zijde horen wat zij ervan vinden. Het komt er dan op neer dat zij je succes wensen. Ze zijn blij dat er weer een groep gevormd wordt. Nu is alles klaar voor je eerste eigen kruis en bord séance.

-Het werken met het kruishout of rondhout is even wennen.

Denk om het volgende: houd het hout niet vast. Maar ieder laat het uiteinde van het hout losjes op een vinger rusten.
Maak een vuist en plaats die verticaal zodat je duim aan de bovenkant zit. Open de vuist half. En laat je duim voor je wijsvinger langs glijden. Het uiteinde van het hout komt nu op de wijsvinger te liggen.

Het hout begint meestal na enkele tellen tot enkele minuten te bewegen. Met de pen, die naar het bord wijst, tikt het de letters van de boodschap aan. Er ontstaat een wisselwerking tussen intelligentie en aanzittenden die door middel van vragen de boodschap steeds duidelijker aangereikt krijgen. Wanneer de boodschappen gegeven zijn. Wanneer het tijd is om te stoppen. Zal dat via het hout aangegeven worden en zal het hout zich omdraaien: de pen komt dan omhoog te liggen.

naar boven
varja 162x77