Magnetiseren is een paranormale en alternatieve geneeswijze. Het is het doorgeven van een onzichtbare geestelijke kracht dat magnetisme heet. De beoefenaar noemt men een magnetiseur. En Reiki dan? Lees maar.

Magnetiseren is het doorgeven van liefdevolle energie met als gevolg het herstellen van evenwicht tussen lichaam en geest. Op het verschil tussen magnetiseren en reiki kom ik later terug.

Magnetiseren en magnetisme.

Uit de diverse literatuur blijkt dat het magnetisme een heel oud gebruik of beter gezegd een heel oude geneeswijze is die ons zelfs terug voert tot ver voorbij het ontstaan van onze jaartelling. In de Bijbelse geschriften lezen we zelfs dat Jezus, maar ook zijn discipelen en andere profeten of hogepriesters, genezingen bewerkstelligden door handoplegging.

magnetiseren, universele energie in handen is een kwaliteit van het hartWe hebben het hier over magnetisme, wat een natuurkundig begrip is, maar dat we hier gebruiken als een niet meetbare aantoonbare kracht. Het magnetisme gebruiken we hier als een onzichtbare geestelijke kracht.
Deze geestelijke kracht wordt uit het universum naar de aarde gestuurd. Ik noem het kosmische energie of universele energie. Deze energie werkt met een plus – en min pool.
Wanneer wij ons niet prettig voelen, ziek voelen of zelfs ziek zijn, dan kun je stellen dat de kosmische energie (plus en min) in die delen van het lichaam ontregeld is. Velen zeggen dan ook dat ze ziek zijn. Niet weten waar het vandaan komt. Maar als het blijft naar de dokter zullen gaan. Anderen menen direct iemand uit de alternatieve geneeswijze te moeten raadplegen. Want: die … en die … had “hetzelfde” en heeft heel veel baat gehad bij de hulp van een paranormaal genezer.
De paranormale geneeswijze wordt die manier als een wonder gezien en is dat zeker niet.

De behandeling mag nooit als vervanging van de reguliere geneeswijze gezien worden. Je dient met je klachten eerst naar een arts (huisarts, specialist) te gaan. Je dient ook zijn medicatie op te volgen. Daarna kun je al of niet in overleg met de arts gebruik maken van een alternatieve geneeswijze.

naar boven
varja 162x77

Ontstaan van Magnetiseren.
Ik schreef al dat magnetiseren een heel oude geneeswijze is die ons zelfs terugvoert tot ver voorbij het ontstaan van onze jaartelling. Echter net voor het ontstaan van het spiritisme (1848 met de gezusters Fox) was er een Oostenrijkse arts (Dr. Franz Anton Mesmer 1734-1815) die ontdekte dat paranormaal genezen berust op onverklaarbare krachten bij alles wat leeft (mens, plant en dier) waardoor het volgens hem een natuurlijke verklaring heeft. Die kracht is een alles verbindende energie van een zeer bijzondere fijnheid die je alom in het universum aantreft. Dr. Mesmer noemde die stof “fluïdum”.

In mijn beleving hebben we het hier over de kosmische energie die als een soort zwaartekracht, zeg universele aantrekkingskracht aan de levende materie is toegevoegd. Mesmer ontdekte dat die “zwaartekracht” niet in alle richtingen een gelijke, continue aantrekking uitoefent en geen afstoting. Een magnetische kracht doet dat wel en is polarisatie gericht, het trekt aan en stoot af en is ook verschillend van intensiteit.
Uiteindelijk blijkt dat de herontdekking van het magnetisme door Dr. Mesmer ten grondslag ligt aan de huidige vorm van paranormaal genezen in onze westerse cultuur.

magnetiseren en magnetisme hoort bij Franz Anton Mesmer
Franz Anton Mesmer Boekentip: Kwakzalver of ontdekker van het onbewuste ISBN 90-6556-145-5

Uitgangspunt van zijn ontdekking was:
Het universum herbergt een energie van een zeer bijzondere fijnheid en een onvergelijkbare verbindende kracht, wat hij “fluïdum” noemde. (Kosmische energie)
Alles wat leeft heeft een energieveld om zich heen,(Aura).
Ziekte is een onevenwichtige verdeling van energie in organen en celstructuur van het lichaam. (Chakra, Meridianen)
De behandelaar trekt de kosmische energie aan en geeft die energie weer aan de zieke door.
Doorgeven van energie kan bijvoorbeeld door het maken van strijk bewegingen boven het lichaam of door handoplegging.
Het genezingsproces wordt met het doorgeven van die energie in gang gezet.

naar boven
varja 162x77

Magnetiseren wat is dat?
Magnetiseren is het doorgeven van energie met als doel het herstellen van de energiebalans bij mens, dier en plant.
Dat lijkt eenvoudig en veronderstelt dat iedereen dat zomaar kan of kan leren. Deels is dat waar. Vergeet echter niet dat bij alles wat te leren valt er een classificatie is van slecht – goed – beter – best.
Gaan we even uit van het tijdstip van de herontdekking (± 1800) tot nu (±1950) en misschien nog wel dichterbij dan liet men zich niet maar zo en zeker niet openlijk magnetiseren of op paranormale wijze behandelen. Vandaar dat magnetiseren in de volksmond nog steeds bekend staat als “strijken”. Deze benaming is niet eens zo gek. Want bij het magnetiseren wordt gebruik gemaakt van het energieveld dat om ons heen zit of aan ons kleeft of bij ons hoort. Dat energieveld wordt de Aura genoemd. De aura bestaat uit diverse lagen. Zie onderwerp Aura. De energielaag die het dichtst bij het lichaam staat en een reikwijdte heeft tot ±10 cm buiten het lichaam wordt bewerkt. Dat bewerken van die ”energielaag” kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld:

 • Door het maken van strijkende bewegingen boven of langs het lichaam. Alle bewegingen zijn naar de aarde gericht.
 • Door de handen net boven de pijnlijke plek van het lichaam te houden en vandaar uit strijkende of afslaande beweging te maken.
 • Door enkel de handen boven een centraal punt van het lichaam te houden. Of daar juist neer te leggen.
 • Door de handen op de pijnlijke plek te leggen.
 • Door met de handen of hand op een bepaalde plek net boven het lichaam draaiende bewegingen te maken.
  Vaak worden die draaiende of bibberende bewegingen niet bewust in gang gezet.

Dit magnetiseren wordt gedaan door iemand die zelf een overvloed aan kosmische energie (fluïdum) heeft en daardoor als doorgeefluik kan dienen. Die persoon noemt men een magnetiseur. Tegenwoordig worden ook namen gebruikt als: paranormaal genezer of healer.

De theorie van magnetiseren vormt nog altijd de basis van de paranormale geneeswijze en is eigenlijk nooit veranderd of aangepast. Gemiddeld duurt een behandeling 20 –30 minuten. Om enig resultaat te mogen verwachten zal men 2 tot 7 behandeling moeten ondergaan. Sommige patiënten hebben zelfs de behoefte om op gezette tijden preventief voor een behandeling terug te komen.

magnetiseren, universele energie in handen is een kwaliteit van het hartMagnetiseren is het op een liefdevolle wijze doorgeven van energie wat door veel magnetiseurs vanuit hun gevoel of intuïtie gedaan wordt en de handen voeren het uit.
Er zijn er ook die nog over andere paranormale vermogens beschikken als helderziendheid, heldervoelend, helderwetend.

Deze inzichten worden door hen ook tijdens of ten behoeve van een behandeling gebruikt.
Zij die dat kunnen zullen ook direct op de plek van het probleem met hun handen starten.

Het is geenszins noodzakelijk dat bij het magnetiseren het totale lichaam behandeld wordt. Wel is het zo dat na een behandeling de “inbraak” in de aura van de cliënt, gerepareerd dient te worden.

Heb ik het tot op heden steeds over de ontwikkeling van het magnetiseren gehad wordt het nu tijd om ook de andere kant, een niet onbelangrijke kant, aan de orde te stellen.

naar boven
varja 162x77

Waarom wil jij je laten magnetiseren
Door wat voor oorzaak ook kun je in een situatie verzeild raken waarbij jouw eigenwaarde – zelfvertrouwen, zelfrespect, zelfacceptatie – op emotionele wijze in de knoei is gekomen. Zie de gelijknamige onderwerpen.
Al die aspecten kunnen er toe leiden dat jouw gevoelens en gedachten een minder positief beeld zijn gaan vormen. Ze vormen blokkades en die kunnen zelfs ziektebeelden geven die geneesbaar zijn. Blokkades zijn problemen die zich bij de mens voordoen en waar je alleen moeilijk uitkomt. Door die blokkades op te heffen kan je levenskracht weer vrijelijk door het lichaam stromen. Het zijn redenen om je tot de paranormale geneeswijze te wenden.
Let op!! raadpleeg in alle situaties de regulier geneeskunst

Een andere en zeker niet onbelangrijke reden is wat we “ de laatste strohalm” noemen.

 • Wanneer de totale reguliere geneeskunst is doorlopen en er ten aanzien van de ziekte geen uitweg te vinden is.
  Er wordt dan nogal eens van de diensten van een paranormaal genezer gebruik gemaakt. Je kunt dan als “genezer” veelal niet meer doen dan pijn verlichten of rust brengen
 • Wanneer de patiënt van de medische wereld te horen krijgt dat het psychisch is, gevolgd door “ je moet er maar mee leren leven”.
  Het ziek zijn hoeft nu geen medische oorzaak te hebben. Door de patiënt wordt het al snel afgedaan met “ze geloven me niet” of “het zit niet tussen mijn oren”. In mijn beleving geven de medici hier enkel aan dat het geen medisch probleem is, maar dat je er zelf iets aan kunt en moet doen. Het heeft dan te maken met jouw kwaliteit van leven.
  Als “genezer” kun je hier beslist iets voor je cliënt betekenen.

naar boven
varja 162x77

Wat is dan de werkwijze.
In vorenstaande heb ik reeds aangegeven dat het magnetisme als geneeswijze magnetiseren heet. De beoefenaar noemen we een magnetiseur. Het werken van de magnetiseur met zijn cliënt is niet gebaseerd op het uitvoeren van van tevoren bepaalde “technische” handelingen. Hij laat zich leiden door het gevoel wat bij die cliënt hoort. Het kan dan zijn, dat de handen naar een bepaalde plek op of boven het lichaam geleid worden en daar enige tijd blijven “hangen”. In een ander geval kan het zijn dat de handen de bekende strijkbewegingen over het lichaam zullen maken.

De magnetiseur die normaal al warme handen heeft merkt dat wanneer hij met een behandeling wil starten zijn handen magnetiseren, handaura of magnetisme energieveldsteeds warmer worden en opgezwollen gaan voelen. Vooral dat laatste is niet vreemd. Het warmer worden van de handen omschrijf ik als een handschoen van energie dat ik om mijn handen voel zitten. Doordat ik die energie ook zie, omschrijf ik de “handschoen” als een witte waas met naar buiten toe een blauwachtige gloed. Door met een behandeling te starten geef ik de energie een uitweg.

Je ziet vaak dat magnetiseurs veelal hun handen en vingers in beweging hebben. Dat doen ze in feite onbewust, ze weten niet beter, want de energie moet weg. Energie wat niet weg kan maakt hen onrustig. Bij mij is dat niet anders.
Mijn handen worden ook steeds warmer en afhankelijk van de probleemstelling gaan ze tintelen of stralen. Wanneer mijn handen gaan tintelen – energie aantrekken – wil voor mij zeggen dat er een “ontsteking” zit. Dat wil zeggen dat er op die plek in het lichaam door welke oorzaak dan ook een teveel aan energie is, die daar in die hoeveel en op dit moment er niet hoort. Wanneer mijn handen gaan stralen – energie afgeven – dan heeft die plek juist energie nodig. Wanneer ik gelijktijdig op beide zijden van het lichaam werk, merk ik dat aan mijn handen doordat er nu een polariteitstroom ontstaat. Voor mij is dat van rechts (uit) naar links (in) mijn hand.

Je mag er wel vanuit gaan dat de magnetiseur een vaste “gewoonte” van beginnen heeft. Die gewoonte heeft alles te maken met beider bewustwording ( magnetiseur en cliënt) van intreding in elkaars energieveld met de bedoeling er iets mee te doen. Voor die bewustwording zijn diverse benamingen bekend zoals: centreren, aarden, afschermen of beschermen. Zie onderwerp “Omgaan met kosmische energie”.

Het magnetiseren wordt hoofdzakelijk in zittende of staande houding uitgevoerd. Wanneer – gezien de probleemstelling – van een diepere werking of een therapie sprake is, wordt van de behandeltafel gebruik gemaakt.
Hoe de therapie of de behandelingen ook genoemd worden: Je hoeft je bij een paranormaal genezer niet te ontkleden. Je wordt hooguit gevraagd  schoenen en sokken uit te doen en eventueel sieraden c.q horloge af te doen.

naar boven
varja 162x77

Tijdens en na de behandeling.
De ervaringen tijdens of na de behandelingen kunnen van persoon tot persoon enorm verschillen. Er zijn personen die van de handeling tot ver daarna totaal niets voelen. Maar dan ineens (soms pas een dag later) een gevoel gewaarworden dat lijkt op een verheviging van het probleem, wat daarna weg ebt waardoor het genezingsproces op gang komt. Weer andere voelen tijdens de behandeling afwisselend warmte of zelfs koude. Daarnaast kan de behandeling een zeer rustgevend soms zelfs slaperig gevoel te weeg brengen.

Tijdens mijn behandelingen praat ik op gepaste wijze en toon met mijn cliënt wat ik doe en hoe dat voor mij voelt. Van mijn cliënt wil ik dan graag weten, hoe dat ervaren wordt en wat het teweeg brengt. Door de ervaringen direct te delen kan ik de behandeling aanpassen, opschorten, uitbreiden, verdiepen. Het is daarom van het grootste belang dat de magnetiseur genoeg tijd voor zijn cliënten neemt. Praten over wat de cliënt tijdens de behandeling heeft gevoeld of wat de magnetiseur gewaar werd is belangrijk om met elkaar te delen. Ook de inzichten van de cliënt over de vorige behandeling dienen met elkaar besproken en gedeeld te kunnen worden.
Hier volgen enkele van de bij mij bekende meest voorkomende reacties.

 • Enorme rust, in slaap vallen, enorme emotionele ontladingen ( huilen, schreeuwen, lachen, schokkende bewegingen), andere heftige onverklaarbare emotionele gevoelens.
 • Tintelingen (alsof er mieren door de aderen lopen), boeren, gapen, kou, warmte.
 • Loom gevoel, verslappende spieren, winden laten.
 • Verergerde pijn voelen, erge jeuk, pijnlijke huid.

naar boven
varja 162x77

Is alles te genezen / helen?.
Bij de paranormale geneeswijze is niet alles te genezen. Al eerder is aangegeven dat het afhangt van de ziekte en het ziektebeeld. Zelfs wanneer we bij het ziektebeeld uitgaan van een blokkade geldt nog dat sommigen gedeeltelijk en anderen volledig baat hebben bij de behandeling. Ook hier geldt een oude uitspraak die ik graag overneem: “Voor elke ziekte is genezing te verkrijgen, maar zeker niet voor elke zieke”.
Ik wil hiermee zeggen, dat niet alles door elke magnetiseur te behandelen is. Cliënten kunnen bij de ene genezer geen en bij een andere wel verbetering ervaren. Helaas is het ook zo dat je als genezer soms enkel en alleen maar de pijn draaglijker kunt maken. De zieke blijft ziek maar ondervindt durende een korte of wat langere periode verlichting van zijn klachten. Het is zelfs mogelijk dat door enige behandeling een proces van ziek zijn tot staan wordt gebracht. Men blijft ziek maar het verergert niet.
Maar……?
In alle gevallen moet de genezer, of hoe men zich ook maar mag of wil noemen, zijn cliënten voorhouden dat men in eerste instantie de diagnostische waarde van de reguliere medici moet opvolgen of accepteren.

naar boven
varja 162x77

De behandeling.
Wanneer jij hebt besloten je door een paranormaal genezer te willen laten behandelen en ook in wie van de genezers jij vertrouwen denkt te kunnen hebben, zul je zeker nog een aantal vragen hebben.
Bijvoorbeeld:
Wat voor persoon is het.? Wat mag ik verwachten.? Hoe het gedaan wordt.? Wat zijn de kosten.?
In welke omgeving (huisvesting, behandelruimte) zal de behandeling plaats vinden.?

In dat eerste gesprek blijkt dat jouw magnetiseur /genezer alle aandacht voor jouw probleem heeft en je krijgt zelfs het gevoel dat hij je begrijpt. Je voelt je op je gemak. Daarbij geeft hij informatie over de behandelwijze, de duur enz. en laat vervolgens de beslissing aan jou over. Je hoeft niet direct te beslissen maar mag het rustig tot je nemen en daar op het tijdstip dat het jou past de afspraak voor de eerste behandeling laten vastzetten.
Je krijgt het gevoel bij de juiste behandelaar te zijn. Maak dan de vervolgafspraak. Heb je dat gevoel niet of twijfel je, doe het dan beslist niet. Het waarom zal je intussen duidelijk zijn.
Nu je met de genezer van je keuze verder gaat, weet je ook hoe je ontvangen wordt en hoe de ruimte van behandeling eruit ziet.

Ik vind dat ik als genezer correct gekleed moet zijn, maar ook dat ik in alle opzichten correct handel. Mijn behandelruimte of omgeving moet schoon zijn en het moet een ruimte zijn waar het aangenaam vertoeven is.
Ik laat merken dat jouw zorgen/probleem bij mij dooreen mijzelf opgelegde geheimhoudingsplicht veilig is. Bij de informatie heb ik ook aangegeven, dat het mij niet om de vele vervolg afspraken gaat maar om de verbetering van jouw kwaliteit van leven. Uiterlijk bij de 3de behandeling zullen we het samen over het resultaat dat we verwachten te behalen hebben. Daarbij is eventueel verwijzing naar een collega mogelijk.
Lees hier mogelijkheden van een magnetiseer consult zijn

naar boven
varja 162x77

Magnetiseurs
Ik meen hier te mogen stellen, dat er voor zover mij bekend geen “erkende” magnetiseurs bestaan. Toch hebben magnetiseurs zich tegenwoordig, bij diverse leraren, veelal wel in de anatomie en psychopathologie van de mens verdiept. Erkenning zit hem dan vaak in de maatschappelijke beroepssfeer die aanverwant is aan deze paranormale geneeswijze. Verder is men heden ten dage steeds minder gelukkig met de beroepsnaam magnetiseur. We spreken liever over: paranormaal genezer of energetisch therapeut of paranormaal healer.
Je merkt ook dat ik in dit onderwerp niet consequent één benaming voer.

Wie nogal eens van magnetiseur wisselt komt tot de ontdekking dat elke genezer anders werkt. Maar merkt ook dat de kosmische energie bij allen verschillend is. Van zwak tot heel sterk. Het is daarbij niet fair om daaraan de kwalificatie te hangen van slecht of goed.
De overeenkomst die ik hiermee wil aangeven is, dat ze allen magnetiseren. Maar net als in vele andere beroepsgroepen tref je hier ook steeds meer specialisaties aan. De magnetiseur leert (dient) zijn kosmische energie te gebruiken op het terrein waarmee hij bekend (het sterkst) is.

Het is daarom verstandig dat wanneer je een behandeling wilt jij je door de betreffende persoon eerst goed moet laten informeren. Sommigen zijn bijvoorbeeld goed in/bij de behandeling van: spanningen, stress, hoofdpijn, enz. Anderen hebben meer met sportblessures, rugklachten. Weer anderen met psychische klachten, depressiviteit, burn-out, bewustzijnscrisis en ga zo maar door.
Wat te denken van magnetiseurs die, slechts door het vasthouden van een foto of zelfs enkel bekend zijn met een naam en geboortedatum, op afstand kunnen behandelen.

naar boven
varja 162x77

Magnetiseren & Reiki
Men vraagt mij ook geregeld wat het verschil is tussen beide vormen van geneeswijze. Mijn mening is dat er in oorsprong geen verschil is. Beide vormen putten uit de zelfde bron wat ik de kosmische energie noem. Beiden hebben als doel het op liefdevolle wijze doorgeven van universele (kosmische) energie wat genezend werkt.
Het verschil zit er volgens mij hierin:

magnetiseren en magnetisme hoort bij Franz Anton Mesmer
Dr. Franz Anton Mesmer *1734-†1815
magnetiseren, reiki Mikao Usui
Dr. MIkao Usui *1865-†1926

Reiki is een techniek gekoppeld aan een filosofie.

Magnetiseren is een gevoel, een talent dat ontwikkeld kan worden.

Beoefenaars van beide vormen zullen die ook tijdens een behandeling in samenspraak met de cliënt toepassen.
Maar om alle fabeltjes voor eens en altijd uit de weg te ruimen, nu eerst even het volgende: Een magnetiseur weet heel goed met zijn energie om te gaan. Dat komt omdat het magnetiseren en het aanverwante Healen tot zijn of haar aangeboren “gave” behoort.
Hij/ zij gebruikt enkel zijn overschot aan energie (fluïdum) en zorgt tijdens een behandeling vrijwel gelijktijdig weer voor de aanvulling van die energie door de energie uit het universum”.

naar boven
varja 162x77

Werkboeken
Ga voor meer details over de werkboeken, prijzen en de wijze van bestellen naar de webwinkel.

Onderstaande werkboeken hebben allen met de paranormale geneeswijze of de alternatieve geneeswijze te maken.
Wanneer je  energiekracht in je hebt maar niet begrijpt dat je het hebt of waarom je het hebt, kan de tijd rijp zijn om het bewust te gaan ontwikkelen. Heb je het ontwikkelt maar wil je het verfijnen dan kan dat ook. Het werken met meridianen of met de adembeweging zijn beide magnetiseer technieken.

boek meridianenDe spirituele werking van meridianen en reflexzones verwoord de inzichten in de anatomische en spirituele zin van de meridianen. Duidelijk wordt waardoor een voelbare pijn bijvoorbeeld haar ontstaan elders in het lichaam kan hebben. De reflexzones zijn daarbij van grote waarde, omdat zij de aanjagers of dempers van die pijn zijn. zie ook het onderwerp charka’s en meridianen.

25.50Toevoegen aan winkelwagen

   De Helende kracht van de adem maakt duidelijk welke bijzondere betekenis de adem voor ons leven heeft. Aan de orde komt de helende werking van de adem met betrekking tot eigenwaarde, zelfacceptatie en zelfvertrouwen. Je ontdekt wat een juiste de adembeweging is, die dan toch niet zo vanzelfsprekend is als we denken. Je krijgt inzicht in de techniek van de therapie.

22.50Toevoegen aan winkelwagen


Actie
Beide boeken

45.00Toevoegen aan winkelwagen

Ontwikkel je gevoelstalenten is en werkboek dat de gevoelsontwikkeling langs
alle wegen van persoonlijke, intuïtieve en spirituele ontwikkeling weer geeft. 

22.50Toevoegen aan winkelwagen


Werken met gevoelstalenten maakt je duidelijk welke waarde aan de ontdekkingstocht naar je  paranormale bewustwording heeft. Het vormt een basis voor de verschillende healing vormen zoals: magnetiseren.

22.50Toevoegen aan winkelwagen

Actie
Beide boeken

45.00Toevoegen aan winkelwagen

naar boven
varja 162x77