Een min of meer technische uitleg over mediumschap. Vraag is hoe het te leren is en wat onder spiritueel mediumschap verstaan wordt.

 

Inzichten richting mediumschap

Naarmate jij je meer in dit onderwerp verdiept zal het je duidelijk worden waarom ik de inzichten met betrekking tot het mediumschap zo belangrijk vind. Je zult zelfs ontdekken dat het leren uitoefenen van deze specialiteit niet zo gemakkelijk gaat.
Velen die het woord medium gebruiken, bedoelen daarmee te zeggen dat zij een “geestelijke afstemming” hebben op een enkele sfeer van Gene Zijde. Zij gebruiken daarom het woord medium in plaats van helderziende of paragnost. Zij allen willen ons enkel duidelijk maken dat zij instaat zijn om boodschappen van hun “eigen” helpers of gids van Gene Zijde op te vangen en door te geven. Sommigen geven daar de naam van spiritueel mediumschap aan.
Je kunt je daarom ook voorstellen dat zij een afstemming hebben, die niet altijd even puur zal zijn. De reden daarvoor is, dat je afhankelijk bent van de sfeer die je bereiken kunt. Een andere oorzaak is dat men werkt vanuit zijn eigen referentiekader en bewustzijn. Vandaar dat in mijn beleving van het mediumschap het medium ook helderziende en of paragnost is maar in veel gevallen hebben de helderzienden en paragnosten niet de kwaliteiten van een medium. Hoe dat zit hoop ik je in het vervolg over dit onderwerp duidelijk te maken.

De praktische werkingen vind je terug in de onderwerpen: “ helderziendheid, psychometrie, séances of samenkomsten”.

In principe kan iedereen op jonge of oudere leeftijd medium “worden”, maar velen hebben deze fijngevoeligheid al vanaf jonge leeftijd in zich. Die fijngevoeligheid heeft alles te maken met wat ik noem: helder zien, helder voelen, helder horen, enz. Zie het onderwerp over Helderziendheid.

Je kunt je voorstellen dat wanneer je in een groot gezelschap bent en allen met elkaar in gesprek zijn er een rumoerige situatie is. Dan kun je vaak zelfs je eigen gesprekspartner niet of niet goed verstaan. Je dient je derhalve erg op het gesprek te concentreren maar ook heel selectief te luisteren, pas dan kun je in gesprek blijven. Wil je als medium werken, dan kom je hetzelfde probleem tegen. Je dient steeds te selecteren of je beter af te stemmen. Als medium dien ik uit het “grote aanbod” van intelligenties enkel diegene te horen /ontvangen die op dat moment de belangrijkste voor het gesprek is. Wij zeggen ook wel dat wij onze bewustzijnsvorm in overeenstemming dienen te brengen met ons trillingsgetal, waarmee wij de zuiverheid van de boodschappen bevorderen. Het is daarom van groot belang dat ik als medium blijf werken aan mijn bewustzijn (ontwikkeling). De reden daarvoor is, dat een intelligentie met een hoog trillingsgetal enkel contact kan leggen met een medium die op een zelfde trilling kan werken.

naar boven
vajra

“Definities” van mediumschap
Als je de literatuur erop na slaat dan krijg je van de diverse schrijvers een definitie aangereikt die naar mijn mening -in veel gevallen- niet de lading van het eigenlijke mediumschap dekt.
Ik laat je met enkele “definities” kennismaken.

  • Een medium is een persoon door wie geesten of bovenaardse krachten zich openbaren.
  • Een medium is iemand die als bemiddelaar tussen de lichamelijke en de niet-lichamelijke wereld fungeert en als zodanig bewijzen van helderziendheid of andere psychische bekwaamheden geleverd heeft.
  • Mediums halen hun informatie niet uit de aura, maar krijgen die van de wezens die het land aan Gene Zijde bevolken.
  • Mediumschap is een gevoeligheid die een persoon -een medium- als vermogen heeft of het mogelijk maakt dat er een communicatie ontstaat tussen personen in de geestelijke wereld (Gene Zijde) en personen die in deze wereld (Deze Zijde) leven. Dat kan door dat het individu zijn/haar stem en of lichaamsbewustzijn aan de persoon uit de geestelijke wereld beschikbaar te stellen.
  • Mediumschap is een volledig bewuste geesteshouding van een persoon -een medium – waarbij hij op een bewuste en intelligente manier zijn lichaam verlaat om een entiteit toe te staan hier binnen te treden, wat met zijn bewuste toestemming geschiedt om zodoende een geestelijk doel te dienen en zijn medemensen te helpen.

    Ik kan mij het beste vinden in de laatste twee definities t.w.: “mediumschap is”. Ik denk dat je beide definities in elkaar dient te laten opgaan.

naar boven
vajra

Uitleg en mijn interpretatie over: “mediumschap is”
In het mediumschap geeft het medium zoals gezegd een intelligentie de ruimte of de toestemming om van zijn lichaam, zeg bewustzijn, gebruik te maken. Hij doet als het ware bewust een stap terug. Een stap terug doen wil niet zeggen dat hij volledig zijn lichaam verlaat. Want dan zou het medium een uittreding hebben. Wel is het zo, dat het medium zijn bewustzijn ten dienste stelt van de intelligentie. Daarmee bedoel ik te zeggen, dat de intelligentie de mogelijkheid krijgt om zich kenbaar te maken met al zijn/haar gevoelens en spraakvermogens zoals hij/zij dat in het aardse leven bezat.

Maar nu weer even terug. Ik had het er over dat het medium gebruik laat maken van zijn lichaam of bewustzijn. Het is niet zo dat hij maar zo ongecontroleerd elke intelligentie naar believen toelaat.

Elk medium (overigens elk mens en dier) heeft een vaste begeleider of contact of controle ook wel helper of gids genoemd aan Gene Zijde. Deze helper grijpt niet in het leven van zijn aardse contact in. Met andere woorden iedere mens is verantwoordelijk voor zijn eigen dagelijkse beslissingen. Wat anders is het als die mens in de functie van medium aan het werk is. Dan beschermt de helper hem voor alle ongewenste (geestelijke) invloeden en ziet erop toe wie van de intelligenties en in welke volgorde, via het medium mag communiceren. Een ander aspect wat de helper ook in de gaten houdt, is dat de communicatie door het medium op een zo juist mogelijke wijze wordt weergegeven.

Uit bovenstaande kun je opmaken dat vormen van helderziendheid die niet spiritistisch zijn of behoren tot de platte vorm van helderziendheid niets met het mediumschap van doen hebben. Ik bedoel hier heel duidelijk te zeggen dat het informatie betreft die niet uit de geestelijke wereld komt maar wel buitenzintuiglijk zal zijn. Het betreft hier informatie uit de aura verbonden aan foto’s en voorwerpen van levenden alsmede de huidige gedachten wereld van de levenden. Zie het onderwerp over helderziendheid en psychometrie.
Onderstaande Engelse mediums staan in hun land in hoog aanzien. Stephen is een zeer begaafd trancemedium, terwijl Jean op het gebied van fysiek mediumschap de absolute top is. Wij prijzen ons gelukkig deze Mediums, maar ook Lyn Bell, Betty Stewart en Anita Garrod tot onze leraren te hebben mogen rekenen.

John Tunbridge ICMPA en RAM , trance - mediumschap
John Tunbridge

ICMPA en RAM
Trance-medium
Stephan Berry , trance - mediumschap
Stephan Berry      

ISFISH 
Trance -medium
Anita Garrod, mental mediumschap
Anita Garrod
Jean Skinner, fysioek -mediumschap
Jean Skinner († 1-3-2019)
ISM / RAM
Fysiek-medium

Om nu te begrijpen wat mediumschap inhoudt, dien ik als medium op de eerste plaats te weten of begrijpen waar de informatie vandaan komt of wie die informatie geeft. Als medium moet ik in staat zijn om “precies” te kunnen vertellen wie het verstrekt. Met andere woorden je mag van mij een beschrijving verwachten van de persoon uit de geest, die zich voor jou herkenbaar wil maken. Een andere herkenning kan zijn dat uit de geest expliciet een naam gegeven wordt en door de ontvanger herkent wordt.
Op de tweede plaats mag je van mij –het medium – verwachten dat de informatie concrete gegevens bevat en niet van vaagheden aan elkaar hangt. Als ik het op deze wijze over mediumschap heb, kun je begrijpen dat in mijn beleving mediumschap een zuiver spiritistisch verschijnsel, op basis van een direct contact met één voor mij “ vreemde” intelligentie is. Dit vergt van het medium een opperste concentratie of afstemming.
Mediums die in de beginfase van hun contacten met Gene Zijde staan, begrijpen nog niet goed hoe zij met die verlaagde bewustzijnstoestand moeten omgaan. Hun gedachtestroom is nog te nadrukkelijk aanwezig. De intelligenties die in hun beginfase van het contact met een medium staan, begrijpen ook nog niet goed wat de mogelijkheden met het medium zijn.
Je kunt zeggen, dat wanneer het medium niet voldoende in staat is om zijn eigen bewustzijn of gedachten opzij te zetten, de boodschap zeker gekleurd/ vaag zal zijn of beïnvloed door de gedachten van de vraagsteller.

Afhankelijk van mijn mogelijkheden als medium groeit dat uit van trance of half trance naar transfiguratie. Maar daarover later. Zie ook het onderwerp “spiritualisme” en “wat is spiritisme”.

Ik heb het hier over mentaal mediumschap. De andere vorm is fysiek mediumschap in deze vorm gaat het niet om de “vorm” van het bewustzijn maar om de chemische samenstelling van het lichaam van het medium. Fysiek mediumschap is in tegenstelling tot mentaal mediumschap een zeldzaamheid.

naar boven
vajra