Bij mediumschap hebben we het over mentaal mediumschap. Een specialiteit van dit mediumschap kan dan trance of half trance zijn.

Mentaal mediumschap

In het mentaal mediumschap merk je, dat de geestelijke wereld invloed heeft op het bewustzijn van het medium. Het komt geregeld voor dat de invloed van de geestelijke wereld zo sterk wordt dat het medium in een roes van verlaagd bewustzijn komt. Die Roes noemen we “trance of half trance”
In het onderwerp mediumschap ( “definities en mijn interpretatie”) heb ik je hopelijk duidelijk kunnen maken, dat het mediumschap een spiritistisch gebeuren is waarbij in de vormen van helderziendheid het bewustzijn van het medium een niet onbelangrijke rol speelt. Het medium dient voor de zuiverheid van de boodschap controle te krijgen over zijn gedachtestroom.

In alle gevallen wordt met mediumschap in eerste instantie het mentaal mediumschap bedoelt.

Weet dat mediamieke eigenschappen tot het vrouwelijk principe behoren. Echter naast deze belangrijke eigenschappen mogen wilskracht en doorzettingsvermogen niet ontbreken. Als jij je als medium van die kwetsbaarheid bewust bent weet je dat het geen lichtzinnige bezigheid is. Uit de vele experimenten die in het verleden maar ook in recenter perioden hebben plaats gevonden, blijkt dat mediumschap nauw verbonden lijkt met Engeland. Ook heden ten dage maken wij gebruik van bekende Engelse mediums om een beter inzicht te krijgen in het mediumschap.
Van uit het Engelse gezichtspunt, dient het medium aan te geven hoe de waarneming verkregen is. Vanuit dat zelfde gezichtspunt vinden ze, dat het medium direct op het niveau van de geestelijke wereld -waar de waarneming gedaan wordt – dient in te stappen.

*Laat mij je proberen duidelijk te maken hoe dat werkt.!
Weet dat de mens, in het gebied waar wij ons niet van bewust zijn, zeer bijzondere, zonderlinge krachten en vermogens bezit. Uit onderzoek is gebleken, dat de menselijke persoonlijkheid uit 2 persoonlijkheden bestaat, je kunt zeggen 2 ikken.
Die ikken zijn:

1ste De bewuste persoonlijkheid, het waakbewustzijn, het verstand.
2de De onbewuste persoonlijkheid, het onderbewuste, het onderbewustzijn, het trancebewustzijn.

Het waakbewustzijn openbaart zich in het dagelijks leven. Het verstand neemt slechts een zeer beperkt deel van de persoonlijkheid in.
Het verstand neemt via het waakbewustzijn kennis van de feitelijke wereld om ons heen. Het maakt daarbij gebruik van de 5 zintuigen. Tot de verrichtingen van het verstand behoren: het vormen van verstandelijke besluiten en redelijk denken.
Bij slapen en in de droom wordt het onderbewustzijn, het trancebewustzijn actiever. Het onderbewustzijn en trancebewustzijn komt het beste tot zijn recht wanneer de persoon zich in een verlaagde bewustzijnstoestand ( trance, hypnose) bevindt. Het waakbewustzijn, het verstand is nu -niet of nagenoeg niet – maar op zijn minst veel minder werkzaam.

Het onderbewustzijn en het trancebewustzijn is dat gedeelte van de totale persoonlijkheid dat gewoonlijk beneden de bewustzijnsdrempel ligt. Het onderbewustzijn, het trancebewustzijn is dat gedeelte van de totale persoonlijkheid die niet
tot het stoffelijk lichaam behoort. Het hoort ook niet tot het waakbewustzijn, het verstand.

Welnu: door onder de bewustzijnsdrempel liggende gedachten, kennis, ideeën, overtuigingen kunnen er (tijdelijke) veranderingen in de persoonlijkheid optreden. Het is dan net of die mens dan een andere persoonlijkheid geworden is.
Je krijgt dan de indruk dat in dezelfde persoon (het zelfde lichaam) meerdere persoonlijkheden huizen. In die verlaagde bewustzijnstoestand -ook in de trancetoestand – zet men de poorten van het onderbewustzijn (trancebewustzijn) open.

Het is die trancetoestand (roes) die ik bedoel wanneer ik het heb over de verlaagde bewustzijnstoestand waardoor een intelligentie (geest van een overledene) bezit van de persoon (het medium) kan/mag nemen. De mate waarin dat gebeurt noemt men trance of half trance. Ik ben zo vrij om de half trance aan te duiden als Spirit Control. Het bewustzijn van het medium. Spirit ( geest, intelligentie) neemt voor een groot deel de controle (Control) van het denken over.

naar boven
mentaal mediumschap, vajra

Spirit Control / half trance
In deze vorm van mentaal mediumschap wordt nu door de intelligentie alleen maar gebruik gemaakt van het bewustzijn van het medium. Spirit ( geest, intelligentie) neemt voor een groot deel de controle (Control) van het denken en de invloed op het gebruik van de stembanden over. De intelligentie gebruikt het bewustzijn (waakbewustzijn) van het medium als zijn verlengstuk om communicatie mogelijk te maken. De intelligentie maakt daarbij gebruik van de kennis en woordenschat die het medium bezit. Naarmate de controle van de intelligentie sterker is zal het medium de ogen gesloten hebben en in een lichte roes geraken. Het is nu ook moeilijker om op het gezegde/ gesprokene invloed uit te oefenen.
Juist deze manier van werken vergt een grote inspanning van het medium omdat de puurheid van de boodschap in hoge mate afhangt van de mate waarin het medium zijn bewustzijn/ gedachtestroom beschikbaar stelt of laat gebruiken.

naar boven
mentaal mediumschap, vajra

Trance.
Verkeert het medium nu in een volledige trance, dan heeft de intelligentie (geest -persoonlijkheid) nagenoeg de volledige controle over het bewustzijn van het medium overgenomen. De intelligentie kan er nu een zelfde gebruik van maken, als ware het zijn eigen lichaam toen hij nog in de stof zat. Het medium heeft zich -als eerder beschreven – losgemaakt van zijn bewustzijn en zich volledig overgegeven aan zijn onderbewustzijn (trancebewustzijn). Dit neemt niet weg dat het medium wel voor zijn lichaam, enz verantwoordelijk is en blijft. Het medium weet ook niets van of over de intelligenties die door hem verschijnen en zal zich ook niets van die bemiddeling herinneren.

Wanneer nu een intelligentie spreekt door een medium in trance, dan zullen de stem , de tongval, de intonatie, de oogopslag en zelfs de gelaatstrekken en lichaamshouding van het medium veranderen. De uiterlijkheden van het medium krijgen de vormen / verschijnselen van de tijdelijke bewoner van het lichaam van het medium.

De intelligentie die gebruik maakt van een medium heeft een boodschap door te geven. In het verlengde daarvan vind ik dat je van die intelligentie mag verwachten dat op enig moment ook zijn /haar identiteit bekend wordt.
Zie ook “trance-demonstratie” en samenkomsten

naar boven
mentaal mediumschap, vajra