Séances en Samenkomsten ten behoeve van een ontwikkelingsavond zijn in de wereld van het spiritisme een algemeen begrip. In elke regio kan dat.

Samenkomsten hebben van doen met seances of met een ontwikkelingsavond. Ze worden voornamelijk gehouden in de beslotenheid van de spirituele verenigingen. Je vindt deze term dan ook terug bij verenigingen op het gebied van de spiritualiteit. Maar ook bij hen die zich met de uitoefening van het spiritisme bezighouden.

 

Samenkomsten, séances

seances, spirituele samenkomstenSeances zijn in de wereld van het spiritisme een algemeen begrip.  Samenkomsten of een samenkomst heeft steeds een bepaalde achtergrond of intentie. Ik spreek nu vanuit het gezichtspunt van de spirituele vereniging.
Wanneer ik dat doe vanuit de leek oftewel de geïnteresseerden, dan hebben wij het al snel over een paranormale avond.
Er wordt in ieder geval aangegeven dat er een avond is met een bepaald thema. Dat thema wordt dan besproken of uitgewerkt door een helderziende, paragnost of medium.
Beperken wij ons enkel even tot de spirituele verenigingen, dan hebben seances veelal een strekking die te maken heeft met de ontwikkeling van de leden. Maar zoals het zo vaak bij verenigingen gaat en waarom zou dat dan hier anders gaan, denkt men enkel aan de avond als plezier of noodzaak en niet aan het doel wat je er als collectief mee wilt en kunt bereiken.

Beste lezer(es),

Met vorenstaande uiteenzetting wil je ervan bewust maken dat spiritualiteit of spiritueel zijn niets te maken dient te hebben met je eigen “IK”. Het is geen verlangen of willen kunnen dat je uitsluitend gericht is op eigen bevrediging demonstreert.
In dat geval zet men onderling de deur wagenwijd open naar confrontatie met haar gelijken. Die gelijken vindt je zowel aan Deze als aan Gene Zijde. Zij openen een doolhof waarvan de uitweg moeilijk te vinden is.

De onvrede doet zijn intrede. Men keert zich af van de onzichtbare wereld zonder de schuld bij zichzelf te willen leggen. Hoe dat werkt hoop ik je in het vervolg over dit onderwerp duidelijk te maken.
Één ding is zeker. Of je nu naar een verenigingsavond, een ledenavond, een ontwikkelingsavond of een seanceavond gaat; elke avond heeft voor het slagen daarvan zijn eigen specifieke voorbereiding nodig.

Wanneer jij aan een avond deel neemt waarvan je de strekking niet begrijpt moet je om opheldering vragen. Organisatoren van de avond zijn daar graag toe bereid. Hij/zij kan je dan die avond indien nodig begeleiden.
De leiding of deelnemers zullen je graag willen behoeden voor een onderbewuste stroming van jouw geestelijk leven. De verstoring van jouw bewustzijnsevenwicht kan dan voorkomen worden.

naar bovenseances, vajra

Verenigingen / Stichtingen / Centra.

Nederland kent diverse spirituele verenigingen. Elke stad, dorp of regio heeft wel zo een vereniging, werkgroep, of centrum op dit gebied binnen zijn gelederen.
Over het algemeen hebben verenigingen leden. Vaak is aan een lidmaatschap wel een voorwaarde verbonden. Eén van de voorwaarden is dat men eerst kandidaat lid wordt. Je kunt zo zelf zien of jij je wel bij die verengingen thuis voelt. Je kunt je voorstellen dat het omgekeerde ook van toepassing is.

Je komt ook de stichtingsvorm tegen, dan spreekt men meer in termen van “vrienden van ……”. Verenigingen of stichtingen op dit gebied zijn vaak te herkennen aan de exotische namen die ze dragen. Die namen hebben altijd iets met het spirituele, religieuze te maken. Vaak zijn die namen verbonden aan religies uit o.a. India, Nepal of Tibet; die religies zijn het hindoeïsme en boeddhisme.
Met een naam als Centrum voor… heb je te maken met iemand of een groep die een aantal mogelijkheden op het spirituele / paranormale vlak aanbiedt. Te denken valt aan cursussen en opleidingen.

Bij verenigingen en stichtingen zie je veelal een verbondenheid met “leden/vrienden van”. Voor hen worden zeer geregeld ontwikkelingsavonden gehouden. Je kunt ook zeggen dat het thema avonden zijn die afwisselend een doe of een praat insteek hebben. Een van de bekendste verenigingen op dit gebied is:
Nederlandse Vereniging Van Spiritualisten “HARMONIA”

naar boven
seances, vajra

Openbare paranormale avond..

De diverse spirituele groeperingen laten regelmatig van zich horen of zien door het organiseren van voor iedereen toegankelijke avonden. Zij doen dat om meer bekendheid aan het spirituele of paranormale te geven. Daarnaast heeft het ook tot doel om daardoor ledenaanwas te krijgen of op andere wijze de gang naar hen in beweging te zetten. Bij een openbare avond wordt veelal een spreker of medium uitgenodigd. Daarnaast kunt u als bezoeker ook een actieve rol toebedeeld krijgen.

*Aankondiging van de avond

Zo een avond heeft altijd een thema of onderwerp wat in de aankondiging vermeld wordt.
Voorbeelden daarvan zijn:

psychometrie aan de hand van…., spontane zaalwaarneming, helderziende waarneming aan de hand van…., waarneming uitsluitend via foto’s van overledenen, waarneming aan de hand van een bloem,lezing over gidsen en helpers, enz., enz..
Meestal volgt daarna de naam van het Medium en het tijdstip waarop de avond begint. Bij onze zuiderburen noemen ze dit soort avonden een seances.

Wanneer de aankondiging geldt dat er waarneming gedaan wordt aan de hand van door jou meegebrachte bloemen, wees dan zo verstandig om slechts één bloemetje mee te nemen. Maar.. neem dan ook een klein vaasje mee om de bloem in te zetten. Dat werkt prettiger. Denk er wel om dat wanneer je een bloem meeneemt die je gekocht hebt, deze bloem dan wel tenminste 3 dagen in je huis gestaan moet hebben. Dat is de tijd die er voor nodig is om de indrukken van het huis aan de bloem te doen “kleven”.

Het medium

Sommige mediums werken uitsluitend met foto’s of nog specifieker met foto’s van overledenen of uitsluitend met foto’s van dieren. Houd je om teleurstelling te voorkomen precies aan het gevraagde.Wanneer het niet nadrukkelijk vermeld staat mag je elk type foto of voorwerp aanbieden.Elk voorwerp? Nee! Het mag beslist geen steek- of schietwapen zijn. Het vergt te veel geestkracht om met het zicht op een dergelijk artikel te werken. Het medium (ik ook) zal zeker zodra hij/zij het bewuste voorwerp ziet, vragen het weg te halen. Ik begin niet voordat het weg is. Een verdere uitleg is hier niet op zijn plaats.

*De bezoekers

Jij als bezoeker weet nu wat de bedoeling is, wie er komt en wat er van jou verlangd wordt. Met name wanneer er in de aankondiging staat: “aan de hand van……”.
Laten we eens aannemen dat er dan staat: aan de hand van foto’s, voorwerpen en bloemen.
Jou enige actie is nu dat jij een foto of een of een bloem naar de avond meeneemt. Je legt dat op de daarvoor aangewezen plek neer. Na deze actie maak je kans op een waarneming aan de hand van wat jij neergelegd hebt.
Er zit echter één maar aan: wanneer het een foto of voorwerp van een ander persoon is. Dan moet je in principe toestemming van die persoon hebben om het te laten “behandelen”.

De uitzondering op deze regel is voor mij dat het voor kinderen onder de volwassenen- grens niet geldt en ook niet voor je ouders boven de AOW grens, dan wel voor welke zieke, behoeftige volwassene ook. Foto’s van overledenen staan hier buiten.

naar boven
seances, vajra

Leden- / ontwikkelingsavonden.

Dit soort avonden zijn altijd besloten. Dat wil zeggen dat ze slechts toegankelijk zijn voor leden van de vereniging of stichting, ook al noem je het dan anders. En zo kun jij je ook voorstellen dat je er alleen toegang hebt als je daartoe uitgenodigd bent. Ben je lid dan kun je ook een persoonlijke uitnodiging krijgen om een seance ( seances) bij te wonen of om er aan deel te nemen.
Dergelijke avonden worden gehouden om van elkaar te leren. Je hebt je niet voor niets juist bij die groep aangesloten. Dat leren wordt gedaan aan de hand van de diverse doe mogelijkheden.

*De doe-avond

Dit doen wordt meestal door één van de leden geleid. Voorbeelden van doen zijn: meditatie, omgaan met kosmische energie, mandala tekenen, waarneming aan de hand van een voorwerp, enz.. Na de oefening wordt het geheel besproken of het verslag wordt voorgelezen.

*De thema-avond

Veelal wordt met een thema-avond een ontwikkelingsavond bedoeld. Ontwikkeling is niet alleen doen maar ook verdiepen van inzichten. Met andere woorden op zo een avond wordt verwacht dat men met zijn allen discussieert over een bepaald onderwerp.
Het is daarbij niet de bedoeling dat er gediscussieerd wordt om de discussie, maar dat men van ieders inzichten leert of ze leert te begrijpen. Ontwikkeling houdt dan ook in dat je dat weer kunt gebruiken in de zin van toepassen. Ontwikkeling heeft dan de werking van vooruit komen. Die ontwikkeling is nodig voor de vooruitgang van de leden afzonderlijk en de
vereniging in het bijzonder.

Thema voorbeelden zijn:
Wat is spiritisme?
Is er leven na de dood?
Wat is ectoplasma en hoe werkt het?
Hoe is het leven aan Gene Zijde?
Wat is visualiseren?
Wat verstaat men onder mediteren? enz.
Hoe te handelen tijdens seances

*Moet ik verder nog iets doen?
Ja! Doe- en thema-avonden helpen je om je inzicht te vergroten, maar niet om ze te verdiepen. Je zou kunnen zeggen dat je hierdoor een aantal zaken van het paranormale of spirituele leert begrijpen. De bewustwording van dit alles en het feitelijk inzicht zul je zelf moeten vergaren. Ik schrijf bewust moeten vergaren. Het is in mijn ogen een must. Je bent lid geworden van deze vereniging en wilt samen met de andere leden naar meer bewustwording groeien. Dat groeien kan alleen als ieder zich daarvoor inzet. Dat inzetten doe je door over een inzicht te lezen. Het lezen fungeert als studie, waardoor jij beter in harmonie komt met de groep.

naar bovenseances, vajra

De ontwikkeling van de leden / vereniging.

Leden en bestuurders, kunnen zich soms grote zorgen maken over de ontwikkeling in hun vereniging. Zij zijn inmiddels overtuigd van een voortleven na de stoffelijke dood en dat er met hen die overgingen ook contact gemaakt kan worden.
Nu is het zaak dat men verder gaat schouwen en niet blijft stilstaan om naar meer bewijzen te blijven zoeken.
De periode van niet meer voor zichzelf  verlangen is aangebroken. Het is nu tijd om met anderen zijn vergaarde rijkdommen/ inzichten/ bewustwordingen te delen. Het is tijd om zich als groep te willen ontwikkelen.

*Waar moet zo een groep dan aan voldoen?

De groep heeft geen specifieke kenmerken nodig. Dat men zich samen wil ontwikkelen of groeien moet het belangrijkste gegeven zijn. Bij de start van zo een groeiproces heeft men ook niet direct een leider in de vorm van een medium nodig.
De spirituele ontwikkeling/ groei kan al beginnen met b.v.:ademhalingsoefeningen, zelfvertrouwen, discussie over angst, zelfacceptatie, zelfbescherming, meditatie, visualisatie, enz..

Het is fascinerend om die groep, in het belang van ieders ontwikkeling en groei, te zien discussiëren en diepgaand filosoferen, over het onderwerp van de avond.
Zo een groep krijgt ook door, dat wil je verder komen en als groep of vereniging de verworven inzichten vasthouden, men zich aan een aantal regels moet willen blijven onderwerpen.

Deze regels zijn:
* Niet gejaagd en op het laatste moment binnenkomen (dat geeft verstoring van de sfeer).

* Beheersing van lichaam en geest door met een meditatieve rust te beginnen.
* Richt je op jezelf en vind daarin ook je rust in de groep.
* Respect voor ieders inzicht, woordkeus en lichaamstaal.
* Stuur elke deelnemer je genezende en accepterende gedachte.

Wanneer men zo wil en kan opgaan in een groep en deze groep geleid wordt volgens deze strikte kringbeginselen, zal men binnen korte tijd een sterke band vormen. Zo een groep is vrij snel aan het volgende stadium van ontwikkeling toe. Het is dan handig om gebruik te kunnen maken van een medium/leider die zeer goed op de hoogte is van de levensovertuiging van de groep of vereniging. Je bent zo als groep/vereniging ook een goede opstap bij de ontwikkeling van je eigen toekomstige sprekers of mediums. Je creëert een enorme naamsbekendheid wat de interesse in jouw vereniging ten goede komt.

naar boven
seances, vajra