De séance , automatisch schrift en de planchette behoren tot de ontwikkelingsvormen in het voortleven na dit leven. Ook in het contact met de overledene.

De séance is aan strikte kringregels gebonden waar men zich onvoorwaardelijk aan dient te houden. Daarnaast heeft een reeds bestaande séance -groep zo zijn  eigen protocol/regels. Deze regels dienen door alle leden van de groep strikt opgevolgd worden.

séanceBij samenkomsten in het onderwerp ”De ontwikkeling van “ heb ik reeds gesproken over een voortleven na dit leven. Zelfs over de mogelijkheid om met hen die zijn overgegaan contact te maken. Om je daar duidelijkheid in te geven wil ik het hier hebben over de séance, automatisch schrift en de planchette.

Om het contact met de overgegane tot stand te kunnen brengen het volgende. Men spreekt af om daarvoor met een aantal gelijkgestemde personen samen te komen. De deelnemers zitten daarbij meestal in een kring. Het aantal deelnemers is sterk afhankelijk van de situatie waaruit de deelname ontstaat.
Het is wel zo dat hoe groter de groep is des te beperkter het resultaat. Die beperking heeft alles te maken met de energie die de groep produceert.
Door de regel kan de deelnemersgroep uit 2 tot ± 15 personen bestaan. Een dergelijke samenkomst die het doel heeft om te trachten contact te maken met overledenen noemen we een séance.
Daarnaast wordt de term séance ook in andere hoedanigheden van contact met of thema gevoerd. Zie daarvoor het onderwerp psychometrie.
Enkele bekende vormen van séances of bijeenkomsten zullen in het verloop over dit onderwerp nog aan de orde komen.

naar boven
varja 162x77

Waar moet ik als deelnemer aan voldoen?

Naar mijn mening wordt er wel degelijk iets van de deelnemer verwacht. Om te beginnen is men bekend met een ander bestaan na de dood.
Maar is men ook in staat of bereid om zich aan de stoffelijke eigenschappen van het bewustzijn te ontworstelen?
Een goede verbinding tussen de onzichtbare wereld en de zichtbare wereld vereist vooral kennis van zaken en tijd. Daarnaast kan men niet zonder een goede voorbereiding, ernst, inspanning en volharding. Ik vind ook dat seance deelnemers zich door studie heel goed over deze materie op de hoogte dienen te stellen.

Voorbereiding.

Het contact met Gene Zijde dient zeker niet als ongevraagde willekeur beschouwd te worden. Men dient zich wel degelijk goed voor te bereiden en zijn innerlijke bewustzijn daarmee in harmonie te brengen. Het contact met Gene Zijde is het betreden van het gebied van hen die ons voorgingen. Je dient elke stap met gepaste eerbied, aarzelend, voorzichtig te zetten. Je dient je in te stellen op de hogere waarden die in die zielen aanwezig zijn. Eerst dan is dat gebied rustig en vertrouwd te betreden.

seanceZonder het in harmonie zijn met je innerlijke bewustzijn; zal elke deelnemer blijven ronddwalen in een gedachtewereld, verre van een hoger doel. Met het hoger doel bedoel ik het bewustzijn in de sfeer waar gevorderde overgegane zielen verblijven. Die Zielen kunnen ons slechts deelgenoot maken van hun inzichten als wij bereid zijn hen onzelfzuchtig tegemoet te treden. Als wij gestuwd door onze hogere zielbehoefte daar aan toe willen geven.

Het deelnemen

Wil of mag je aan een séance deelnemen jij je erg bewust moet zijn van je eigen ik-gevoel. Je moet het graag en met een grote dosis nuchterheid willen. Daarnaast vind ik dat je in bepaalde zin op het gebied van de spiritualiteit / spiritisme gevorderd dient te zijn.
Als leider / lid/ deelnemer wil je graag dat niemand een onderbewuste stroming van zijn/haar geestelijk leven tegenkomt. Het gevolg zou kunnen zijn dat een verstoring van het bewustzijnsevenwicht ontstaat.

naar boven
varja 162x77

Wat kan er tijdens een séance plaatsvinden?

Tijdens en séance kunnen zich verschillende paranormale verschijnselen voordoen. Voorbeelden daarvan zijn de automatismen, zoals automatisch schrijven, automatisch spreken, schilderen, tekenen, boetseren. De vorm van de séance bepaalt hier de mogelijkheden die voor Gene zijde openstaan om gebruik van te maken.

In een séance kan een persoon zich als instrument voor Gene Zijde beschikbaar stellen. Het mogen dienen hangt vervolgens af of Gene Zijde deze persoon ook als instrument kan gebruiken. Als dat zo is, dan zeggen we dat de séance via een medium verloopt.Zie mediumschap. Deze automatismen komen dan  in een min of meer slaaptoestand van het medium tot stand. We spreken dan over trance.
Zie trance.

Seancekring.levitation, séance

Wanneer we een séance houden waarbij binnen de kring van deelnemers een nieuwe kring gevormd wordt; van 4 of 6 personen; hebben wij heden ten dage van doen met een kruis-en-bord-séance.
Hoe dat werkt zie kruis en bord. We spreken ook wel van ouija-bord. In deze situatie kom je veel van de voornoemde automatismen tegen. Weliswaar heeft zich hier niemand bewust als medium beschikbaar gesteld, toch kan het zijn dat een persoon zonder dat hij/zij het zelf weet over mediamieke gaven beschikt. Die gave wordt, doordat de mediamieke persoon met een open bewustzijn aan de kruis-en-bord-séance aanzit; door Gene Zijde versterkt of gebruikt.

Levitatie en Tafeldans

Uit een zelfde soort séances zijn verschijnselen van levitatie en tafeldans bekend. Door in gesprek gaan met Gene Zijde komen er afhankelijk van de bewustwording van de groep intelligenties naar ons toe. Zij kunnen hun energie, om ons iets duidelijk te maken, tot een onnoemelijke kracht bundelen.tafeldans , seance
Met de gebundelde kracht kunnen Zij een mens optillen en elders weer neerzetten: levitatie. Met die zelfde kracht kunnen ze ook een tafel door de ruimte laten zweven.

Een andere vorm van bewegen van de tafel is om zo een gesprek te voeren. De tafel zweeft dan vlak boven de grond. Bij het horen van de goede letter van het alfabet met een poot op de grond tikt. Zo kunnen woorden en zinnen ontstaan maar dat vergt veel tijd.

Nog een andere vorm is waarbij de tafel over de grond schuift en antwoorden kan geven op ja/nee vragen. Vandaar dat de werking van kruis en bord sneller en beter gaat. Ik heb het hier steeds over een séance onder leiding van iemand die erg vertrouwd met dit werk is.

naar boven
varja 162x77

Waarom die poespas van rust, harmonie, ingetogenheid, enz?

Hoe is het gesteld wanneer zij op onverantwoorde, spottende, lichtzinnige wijze met, “de geesten” in contact zouden willen komen? Niet goed! Helaas zullen zij veelal in contact komen met de minder positieve intelligenties, die zich eerst heel vriendelijk voordoen.

Het kan trouwens bij elke séance voorkomen dat zich intelligenties melden die er eigenlijk niet horen. Maar doordat de harmonie of de positieve kracht van de groep en de inzichten van hun leider dermate invloedrijk zijn; zullen die intelligenties al snel weer verdwijnen

Het spottende, lichtzinnige, geheime vind je veelal bij hen die het praten met de “geesten” stoer vinden. Naast dit stoere vinden ze het spannend met een drang naar sensatie. Bekend is dat dit soort spanning leeft bij scholieren. Het klinkt stoer om daarover te praten, enz.. Wij praten dan over de séance vorm van het glaasje draaien. Zie verder Glaasje draaien.

naar boven
varja 162x77

Automatisch schrijven

Automatisch schrijven dient men niet te verwarren met intuïtief schrijven. Maar daarover later. Automatisch schrijven behoort tot de motorische automatismen. Ik bedoel hiermee te zeggen, dat het medium de overigens normale handelingen zonder medewerking van de bewuste wil verricht. Bekende vormen zijn: automatisch tekenen, – schilderen, – componeren, – spreken.

seance ,automatisch schrift, *Automatisch schrijven

Automatisch schrijven behoort ook tot één van die motorische automatismen. Het medium schrijft dan zonder medewerking van de bewuste Wil. Het is zelfs mogelijk dat het medium tijdens het schrijven in een soort roes ( trance -toestand) verkeert. Het medium merkt, dat een macht buiten hem zijn hand bestuurt.
Het komt zelfs veelvuldig voor, dat het automatisch schrift in spiegelbeeld (spiegelschrift) verkregen wordt.

Het geschrevene hoeft niet overeen te stemmen met het schrift van het medium. Veelvuldig laat de andere macht ( de overleden intelligentie) als herkenning van zijn/haar aanwezigheid zijn/haar handschrift achter.
Het is ook goed mogelijk dat het aldus verkregen geschrevene je niets zegt. Maar het tegenovergestelde is zeker ook mogelijk. Wees dan zo nuchter om de op waarheid gelijkende informatie op zijn juistheid te controleren. Laat je niet van de wijs brengen; zorg er steeds voor dat de juistheid van de informatie overtuigend wordt aangetoond.

*Intuïtief schrijven wordt door velen ook tot het automatisch schrijven gerekend.

Intuïtief schrijven is dat beslist niet. Dit is het schrijven met gebruikmaking van de bewuste wil. Maar ……… hier worden de woorden door de overleden intelligenties in het geheugen van het medium geprent. Je kunt dat vergelijken met een waarneming die bij psychometrie gedaan wordt. Nu wordt de verkregen informatie in het handschrift van het medium en met diens kennis en woordenschat opgeschreven.

*Oppassen?, Ja! Dat moet men zeker. Maar eerst even dit: de persoon die zich bereidwillig leent voor het automatisch schrijven noemt men een medium.
Het medium wordt hier slechts als doorgeefluik gezien, zeg instrument. Er wordt enkel gebruik gemaakt van de bewuste Wil. Die Wil is nodig om de hand voor het opschrijven van de boodschap te kunnen gebruiken.
Ik wil jullie ten stelligste  ontraden om zonder deskundige leiding zich op het terrein van de automatismen te begeven.

Onbewuste psychische stromingen kunnen zich doen gelden, openbaar maken. Hierdoor kunnen ernstige storingen in het bewustzijnsevenwicht optreden.

De techniek tot automatisch schrijven.

Bij automatisch schrijven gebruikt men uitsluitend een potlood welke men in schrijfhouding in de hand houdt en op papier zet . Vanaf nu wacht men de verdere gebeurtenissen rustig afwacht.
Om tot automatisch schrift te komen gebruikt men schrijfgerei dat zo weinig mogelijk weerstand op het papier geeft.
Ik geef daarbij de voorkeur aan een niet te hard potlood. Het potlood wordt losjes in de hand genomen en schrijf klaar op het papier gehouden. Daarbij dient ook de bewuste controle van de hand uitgeschakeld te worden. Je neemt een ontspannen houding aan. Nu wordt er rustig gewacht.

Het is goed mogelijk dat er totaal geen resultaat komt. Anderzijds kan er een wat stuntelig gekrabbel ontstaan. Het mooiste is het wanneer er daadwerkelijk woorden of zinnen ontstaan.
Sta niet verbaasd te kijken wanneer de woorden of zinnen in een grote letter op papier komen. Ze kunnen zelfs dwars over het papier heen in plaats van “netjes “ recht komen te staan. In plaats van een woord kan er zelfs “slechts” een krabbel van een op een tekening gelijkend iets verschijnen.

naar boven
varja 162x77

Planchette

Het werken met de planchette is een variant op het automatisch schrijven. Bij automatisch schrijven maakt men uitsluitend gebruik van een potlood. Het potlood wordt in schrijf- houding in de hand gehouden en op het papier gezet. Vanaf hier is het rustig afwachten op de gebeurtenissen die wel of niet tot stand komen. Wordt er geschreven, dan weet en ziet het medium wat er op papier verschijnt. De volgende stap is dat men werkt via de planchette. Het voordeel daarvan is, dat de schrijvende beweging makkelijker te maken is.

Daarnaast is heseance, automatisch schrift, planchettet nu ook zo dat degene die de planchette beweegt niet weet welke letters er geschreven worden. De inhoud van de boodschap is pas bekend nadat die geschreven is. Van bedrog of beïnvloeding kan uit dien hoofde geen sprake zijn. Wanneer men onder goede begeleiding (medium) en in een harmonieuze kring werkt;  kun je boodschappen verwachten die afkomstig zijn van Gene Zijde. Ook hier geldt: “Wees zo nuchter om de op waarheid gelijkende informatie op zijn juistheid te controleren”. Laat je niet van de wijs brengen maar zorg er  voor dat de juistheid van de informatie overtuigend wordt aangetoond.

*Oppassen? ja! Dat moet zeker ook hierbij en ik herhaal: Ik wil jullie ten stelligste ontraden om zonder deskundige leiding zich op het terrein van de automatismen te begeven.  Onbewuste psychische stromingen kunnen zich doen gelden, openbaar maken. Hierdoor kunnen ernstige storingen in het bewustzijnsevenwicht optreden.

*De techniek tot het automatisch schrijven met behulp van de planchette.

De planchette is een plankje dat voorzien is van drie gemakkelijk draaiende rollers. Daarnaast bevat het plankje een houder voor het vastzetten van een potlood. Het potlood wordt zo vastgezet, dat het bij het bewegen van het plankje kan schrijven. Om de planchette te doen bewegen leggen 2 personen een hand op de planchette. Daarna dienen zij zich volledig te ontspannen. Het in beweging komen van de planchette is het gevolg van sterk geconcentreerde energetische energie van een andere macht. Met die andere macht worden de intelligenties van Gene Zijde bedoeld. Het door de beweging ontstaan van woorden, wijst op die geestelijke invloed. Het is erg moeilijk, zo niet onmogelijk, vast te stellen wiens psychische energie verantwoordelijk is voor de beweging. 

naar boven
varja 162x77