Een beknopte uitleg over de waarden die aan spiritisme en spiritualisme toe bedacht worden. Ontdek dat spiritualiteit geen synoniem is voor spiritueel zijn.

Spiritisme – Spiritualisme

Een makkelijk onderwerp denkt men. Velen menen er over te moeten praten en hun mening hierover te moeten en willen prijsgeven; alsof zij weten wat er hier bedoeld wordt. Zij menen te weten wat het betekent. In de meeste gevallen heeft men het over spiritualiteit en spiritueel zijn. Deze begrippen hebben in mijn optiek niets te maken met het spiritisme en of spiritualisme.
Wanneer we het hebben over spiritualiteit en spiritueel zijn bedoelen we  dat wij een bepaalde geestelijke levenshouding hebben verkregen. Die levenshouding is anders dan die van anderen om ons heen. Ik bedoel hiermee dat we meer waarde hechten aan ons gevoelsleven en minder aan ons verstandsleven.
Met het hierboven genoemde wil ik duidelijk maken dat we met SPIRITISME EN SPIRITUALISME wat anders bedoelen. Internationaal bedoelt men hetzelfde, als zij het hebben over spiritualisme.

Met spiritisme bedoel ik; ”Het geloof hebben dat wij mensen na onze dood als geest voortbestaan. Maar dat de overledenen onder bepaalde omstandigheden in contact kunnen komen met de aardbewoners (nabestaanden). We kennen allemaal de kreet : “is er leven na de dood?” Een groot deel der Nederlanders gelooft in een leven na de dood. Dat geloven is meestal niet gebaseerd op feiten maar meer een hopen op leven na de dood. Het spiritisme is een levensovertuiging, die gebaseerd is op feiten.
Spiritisme staat tegenover animisme. Het animisme betekent volgens het woordenboek:” De leer waarbij de ziel de oorzaak is van alle levensfuncties. Maar daarbij de opvatting hebben dat alle dingen een “Ziel” hebben”.

Mijn interpretatie van spiritualisme is:

“Het spiritualisme is een stelsel waarbij men zich schikt in het onvermijdelijke waardoor alles tot de geest teruggebracht kan worden.  De stof is dan slechts een verschijningsvorm van de geest”.
Spiritualisme staat tegenover materialisme.
Het materialisme, betekent volgens het woordenboek:”De leer dat de stof de grondoorzaak is van alle verschijnselen”. Volgens de gangbare betekenis van het woord spiritualisme zijn alle aanhangers van godsdiensten, spiritualist!.
Maar beslist niet iedereen, die zich om die reden een spiritualist noemt, is spiritist. Meestal bestrijdt men het spiritisme.

Het spiritisme behoort ook tot het spiritualisme; maar het begrip spiritisme is veel enger omgrensd.

naar boven
spiritisme, vajra

Oervolkeren / religie

Als ik naar de overleveringen van de oervolkeren kijk dan is het spiritisme zo oud als de wereld zelf. Vele volkeren herdenken hun voorouders of zoals sommigen zeggen hun voorvaderen. Door het aanspreken van de geestenwereld kan men met hen contact maken en antwoorden op belangrijke vragen verkrijgen. Verhaalt wordt dan dat de geest van ……… gesproken heeft.

Wanneer ik dichter bij het hier en nu blijf moet ik constateren dat wij het geloof hebben meegekregen; dat de GROTE VOORGANGER op aarde is geweest. Van uit welke religie dan ook geloven wij dat we hem op enig moment weer zullen ontmoeten. Wij menen door aan hem te denken dat de verkregen inzichten, ons leven een andere wending kan geven. Deze indrukken en inzichten werden door de voorgangers van de “religie” geaccepteerd en gepredikt. Het spiritisme werd vroeger in sommige kerken sterk bestreden. Men verklaarde bijvoorbeeld, dat alle verschijnselen het werk van de duivel was. Toch waren er in Nederland predikanten, die er openlijk voor uit kwamen,spiritist te zijn, bv. Ds. Beversluis, Ris Lamberts, van IJsendijk en Schade van Westrum. Hun christelijke belijdenis werd met spiritistische begrippen doortrokken.
Wie de mogelijkheid van het contact met de geestenwereld erkent, kan in beginsel tot de spiritisten gerekend worden.

Zowel de religieuze, de ethische als de wetenschappelijke kant van het spiritisme kan (moet) tot zijn recht komen.
Waarop men de nadruk leggen wil, hangt van de persoon zelf af; wel zal men het standpunt van de ander moeten respecteren en waarderen. Dan hebben we de mogelijkheid onze “stem” wat luider en duidelijker te laten horen. Niet alleen tot heil van onszelf, maar en dat is veel belangrijker, tot heil van onze medemens en de mensenmaatschappij.
De spiritistische overtuiging is niet alleen een privé-zaak. We hebben ook de plicht deze overtuiging zoveel mogelijk in de wereld uit te dragen.

De Nederlandse Vereniging van Spiritualisten “HARMONIA” (opgericht in 1888)

Deze vereniging is volgens mij de oudste vereniging op dit gebied. Haar hoofdzetel is Utrecht, maar zij hebben afdelingen over geheel Nederland. Volgens artikel 3 van hun statuten luidt haar doel:

  • Het uitdragen van de op paranormale verschijnselen berustende spiritualistische overtuiging dat er
    een voortbestaan is na de stoffelijke dood.
  • Het bevorderen van en de filosofische en/of religieuze interpretatie van de verkregen feiten kennis.

naar boven
spiritisme, vajra