Met Tarot en numerologie willen we je inzicht geven in de getallenleer. Je maakt kennis met de verschillende vormen van numerologie. Welk getal ben jij?.

Hier in Tarot en Numerologie (Omgaan met getallen), geef ik  een inhoudelijke afspiegeling weer van mijn gelijknamige boek.. ik ga daar  dieper in op de werking van het getal en de getallenleer..
Ik zit daarbij niet gebakken aan één systeem. Ik gebruik de numerologie op een wijze die ik nodig vind en die past bij de persoon waarmee ik in gesprek ben. Vaak ontstaat die behoefte naar aanleiding van de dialoog in een tarotconsult. Met enkele van die technieken of mogelijkheden uit de getallenleer wil ik je hier enigszins kennis laten maken.

 

Getallen?
Getallenreeksen
Meester -getallen

boek Tarot en Numerologie, de getallen aan het woord  

Omgaan met getallen in tarot en numerologie
Numerologie en numerologische methodieken
Het medium, de Paragnost en numerologie
Boeken  Tarot en Numerologie en boekenacties

Tarot en numerologie
€ 22.50

Getallen? Ja, getallen.
Het blijkt dat wij gedurende de dag, zonder dat wij erbij stilstaan, met verschillende voor ons unieke cijfercombinaties bezig zijn. Bedenk dat wij bijna alles of misschien wel alles wat we doen of voor hebben te doen tot getallen of een getalswaarden terugbrengen. Laat ik eens een opsomming maken

 • -Heel belangrijk is onze geboortedatum: ..-..-….
 • -We staan op of laten ons wekken om……..( een tijdstip gevormd door getallen).
 • -Onze tijdsindicatie voor; een afspraak, aanvang werktijd, vertrek naar…, aankomst in…, enz
 • -We wonen op een huisadres met het nummer……
 • -We wonen op het adres met de postcode……
 • -De bereikbaarheid via vaste en of mobiele telefoon is een combinatie van getallen.
 • -Al onze betalingen gaan via een systeem van bank/of rekening-accounts bestaande uit getallen.
 • -We berekenen de afstand tussen plaatsen in tijd en kilometers beide uitkomsten bestaan uit getallen.
 • -Onze persoonlijke registratie ( sofinummer of burger registratie) is een unieke combinatie van getallen.
 • -Ons paspoort en of identiteitskaart is voorzien van een uniek nummer.
 • -We willen iets kopen en dat kost € –,–
 • -Bij een traktatie of welke andere feestelijkheid ook, bepaald het aantal wat we er voor nodig hebben.
 • -We hebben ook een gelukkige gevoelswaarde dat we in een getalswaarde kunnen uitdrukken.
 • -We hebben de leeftijd van… en geven dat een bepaalde waarde mee.
 • -De diverse orakelspellen als de Tarot maar ook het gewone kaartspel hebben een numerieke volgorde.

Zo zie je maar dat wij zonder dat we er bij stilstaan vrijwel de gehele dag bezig zijn met getallen. Het getal bepaald een groot deel van onze communicatie. Om te beginnen maakt de geboortedatum ons al duidelijk wat we in dit leven moeten aan- en afleren. Het geeft ook aan welke kosmische gaven er zijn om het leven ( levenslot) te doorlopen.

numerologieHet werken met getallen gaat nog verder. Wist je dat zelfs de letters van je naam terug te voeren zijn tot getallen en dus tot wat ik noem een grondgetal? Ja, dat is inderdaad zo.
De letters van het alfabet zijn gekoppeld aan de basis- of grondgetallen. Daardoor heeft elke letter een getalswaarde. VOORBEELD: A, J, S, =1 en E, N, W = 5 en I, R, = 9.

Waarom kan het toch zo nodig en nuttig zijn dat je zelfs de naam van de vraagsteller tot dit grondgetal herleidt?
Er zijn situaties denkbaar dat de vraagsteller wil weten wie hij/zij nu werkelijk is (de ziel). Op andere momenten kan het nuttig zijn te weten hoe hij/zij denkt of waar de interesses liggen (de persoonlijkheid). Als je dat dan weet kun je nagaan of het in overeenstemming of aanvullend is op datgene wat je aan het doen bent (de ziel + de persoonlijkheid = levensles.). Op weer een ander moment kan het nuttig zijn dat hij/zij weet wat nu de karmische boodschap is (levenslot). Zo zie je, dat alles in elkaar past. Je komt tot de ontdekking wat jouw boodschap en hoedanigheid is. Toch ontbreekt er nog iets. Je wilt ook graag weten waar jij de kracht, het inzicht, enz. vandaan haalt om invulling te geven aan je doen en laten. (levensles + levenslot = kracht) Door nu alle gevonden waarden bij elkaar op te tellen ontdek je waar je zit en wat er nog te doen is (essentie).

 Zo zie je dat aan dat waarom vele vragen om wijsheden gekoppeld worden. Die vragen om wijsheid kunnen betrekking hebben op situaties van persoonlijke -, maatschappelijke – , zakelijke – of levensbeschouwelijke aard. De verkregen antwoorden hebben alle tot doel dat jij de kracht en het inzicht in je eigen wijsheid terugkrijgt of weer leert zien.

De mensen die via de diverse getallenreeksen iets over jou als persoon kunnen vertellen noemt men een numeroloog. Veelal maken ook mediums, paragnosten gebruik van de kracht van het getal.
Elk medium, paragnost, numeroloog, astroloog, tarotspecialist, enz. heeft zo zijn eigen werkwijze. Ieder maakt vanuit zijn bekendheid met getallen er gebruik van. Elkeen heeft daarbij ook zijn eigen getalwijsheden gebaseerd op zijn of haar achtergrond. Dat wil zeggen de Tarot, de astrologie, de numerologie, enz. Er is dus geen eenduidigheid van betekenis en inzichten te koppelen aan de getallenreeksen. Wel kan ik je zeggen dat alles in grote lijnen steeds op hetzelfde uitkomt. Mede daarom laat ik jullie hier enkel kennis maken met de methode tot inzicht in de numerologie. De bijbehorende getallen inzichtlijsten laat ik dus bewust achterwege.

naar boven
vajra - teken van verbinding willen hebben met-anahata

Getallenreeksen
In het werken met getallen zorgt men er steeds voor dat het uiteindelijke getal waar alles om draait tot het basisgetal (1t/m9) leidt. Je komt alleen aan die getallen wanneer je weet wat de getallen die je steeds “bij je draagt” voor jou kunnen betekenen. Van getallenreeksen kun je zo als gezegd een grondgetal of basisgetal vormen. Het grondgetal is de optelling van alle cijfers totdat je een getal krijgt tussen 1 en ten hoogste 9. VOORBEELD: 123456 =1+2+3+4+5+6 =21=2+1 = 3

Maar er zijn ook getallen die je door optellen verkrijgt en die je niet direct verder tot het grondgetal mag terug brengen. Het zijn de getallen die behoren tot de meester-getallen o.a. 11, 22, enz. Zie het onderwerp meester-getallen.
In dat verband hoor ik  ook wel eens spreken over de Karmische getallen.
Laat je nu niet van de wijs brengen. Deze getallen hebben op zich niets met de meester-getallen van doen.
De gebondenheid van getallen wordt bepaald door de persoon en zijn/haar geschiedenis. Dat wil dus zeggen dat alle getallen Karmisch zijn. Ze vormen de inhoud van het leven en vormen een accent waaraan je niet voorbij kunt gaan. De Karmische getallen die een extra lading hebben zijn de getallen 12 t/m 19. Deze extra lading is ingegeven door de symboliek waarden verbonden aan de tarot. Het zijn  getallen die eerst in de 1 en daarna in het andere bijbehorende getal doorleeft dienen te worden voordat er naar het basisgetal overgegaan kan worden. Kijk ook bij Tarot en Numerologie
VOORBEELD: 13= 4 maar wordt je eerst bewust van de 1 en herken de 3 pas dan kun je de 4 begrijpen en er mee op pad gaan.

Getallen hebben tevens zowel mannelijke (oneven) als vrouwelijke (even) eigenschappen. De even getallen wijzen op stagnatie, terwijl de oneven getallen juist op veel dynamiek wijzen (actie). Even getallen geven het vrouwelijke (yin) aan; oneven het mannelijke (yang).

Laten we ons, om misverstanden te voorkomen, eerst nog even buigen over de berekening van de geboortedatum. Zoals gezegd is elk individu uniek. Aan dat individu zit vast: tijdstip van geboorte , geboortedatum, achternaam en voornaam maar ook een roepnaam, geboorteplaats, woonadres en woonplaats. Aan de hand van die gegevens kan een numeroloog berekenen welke grondgetallen daarbij horen.
Welke berekening de numeroloog maakt hangt af van de vraag die hem gesteld wordt. Net als bij elk ander orakelsysteem kunnen vele vragen met welk levensbeschouwelijk doel dan ook gesteld worden. Het gaat er om dat jij zicht krijgt op jou situatie om weer verder te kunnen. Maar weet dan ook dat elk getal verbonden is met een kleur. Want kleuren zijn erg belangrijk bij de balans van ons leven.
Laat ik de mijn geboortedatum als voorbeeld nemen.6 december 1946 ( 6 -12 (3) -1946 (20) ) = 6+3+20 = 6+3+2 =11 /2

Waar het hier om gaat is, dat ik altijd het volledige jaartal in de berekening meeneem. Later zul je merken dat het van groot nut kan zijn om zo te werken. Wanneer ik iemand iets duidelijk wil maken vanuit de positie van het getal op basis van de geboortedatum, dan wil ik daarmee aanduiden dat ik iemand iets wil zeggen over het geestelijk wezen dat hij of zij is.

naar boven
vajra - teken van verbinding willen hebben met-anahata

Meester-getallen
Meester -getallen zijn heel krachtige getallen. Tref je een meester-getal dan wil dat zeggen dat je er iets mee moet doen. Dat iets er mee moeten doen is zo op het eerste gezicht een zeer algemeen begrip. Maar het getal komt niet maar zo tot stand. De spirit heeft er een bedoeling mee. Het geeft aan dat je een trillingshoedanigheid in je hebt die een accent aan de energetische betekenis van de eenvoudige getallen laat zien. Eenvoudige getallen zijn alle getallen die zonder gevolgen tot het grondgetal terug gebracht kunnen worden. Meester-getallen zijn dus meervoudige getallen die extra inhoud aan de persoonlijkheid geven.

Meester -getallen zijn: 11, 22, 33, 44, enz. maar ook 111, 222, 333 of 1:11 of 11:11 enz.

De meester -getallen waar we in het omgaan met getallen het meest mee van doen hebben is in eerste instantie de 11 en de veelvouden van 11. Laten we wel zijn, het zijn in ieder geval bijzondere mijlpalen wanneer wij leeftijden bereiken die in de dubbele cijfers vallen.
Kijk nu eens echt naar de 11 als getal en of als leeftijd. Dan zien we dat we met 2 maal de 1 te maken krijgen. Afhankelijk van de methode die op dat moment gebezigd wordt, zeggen we dat twee gelijke getallen naast elkaar elkaar opheffen. Maar we zeggen ook dat in de 11 het getal 2 zit ( 1+1=2). Begrijp je nu dat we de 11 vaak als heel lastig beschouwen? Het heeft iets moeilijkst in zich in de zin van tegengestelde tendenties. Die tendenties kunnen op innerlijke strijd wijzen. Je moet ook wel een strijder zijn om in de leeftijd van 11 met je omgeving mee te kunnen. Maar ook met de getaluitkomst van 11 moet je laten zien dat je iets in je hebt. Hoe je het ook bekijkt in de 11 moet je voor een passende energie zorgen in de dualiteit van “vechten” beter is strijden en aanpassen.

Herbert van Erkelens geeft op zijn site een mooie korte indicatie over deze getallen die ik jullie niet wil onthouden.

11. Het nieuwe geboren laten worden en verankeren.
22. Het voortbouwen op het nieuwe. Het opbouwen van nieuw leven en een nieuwe wereld.
33. Universele dienstverlening door het tot leven komen van ons ene wezen.
44. De balans tussen het spirituele en het fysieke, het scheppen van de fundering voor ons nieuwe leven.
55. Het verkrijgen van persoonlijke vrijheid door ons te bevrijden van het verleden en totaal werkelijk te worden
.
66. Het vervullen van onze verantwoordelijkheden op een vrolijke, creatieve wijze.
77. Diepgaande inzichten en openbaringen. Onszelf aanzetten tot de kern van ons wezen.
88. Ons meester maken van overvloed en heelheid in alle bereiken van het leven.
99. De vervulling van een grote, evolutionaire cyclus. Tijd voor een nieuwe kwantumsprong.

Een ander zeer opmerkelijk fenomeen van de meester -getallen treffen we soms aan in de tweede lijn van de geboortedatum.VOORBEELD: 03-03-2001 of 30-12-2001 0f 12-3-2001 = 3-3-3
De verdere uitleg hierover volgt bij het onderwerp: medium, paragnost en numerologie.

naar boven
vajra - teken van verbinding willen hebben met-anahata

Tarot en numerologie (Omgaan met getallen)

Over de Tarot en haar symbolieken wordt heel veel gesproken. Het bijzondere daaraan is dat het een orakelsysteem is die tot veler “verBeelding” spreekt maar ook door vele mediums gebruikt wordt. Ik heb het hier over de Rider -Waite Tarot. Zie de publicaties over “Omgaan met de Tarot en de Tarot van Waite”.

Vele symbolieken hebben een getalswaarde. Die getalswaarde geeft inzicht in het beeld of de “verBeelding” van die symboliek. Bij de Tarot hebben, behalve de Aas en de hofhouding, alle kaarten een getalswaarde.
Deze getalswaarde geeft tevens de positie in de Grote Arcana of in het element van de Kleine Arcana aan.
Natuurlijk zijn er ook literatuurinzichten die onder andere de Tarot in zijn geheel terugvoeren naar getallen en haar getalcombinaties. Een goed voorbeeld daarvan is “De goddelijke Driehoek” geschreven door Faith Javane en Dusty Bunker.

Mediums die met dit orakel werken gebruiken het naast hun “gaven” als een inductor of ze werken vanuit de Tarot en gebruiken daarnaast hun gevoeligheid om jou iets te verduidelijken. Hoe dan ook de TAROT is hun leidraad. Er zijn ook mensen die enkel en uitsluitend via de symbolieken van de kaart en hun horizontale intuïtie werken. Die mensen noemt men kaartleggers of Tarotisten of Tarotspecialisten. Zie tarot en psychometrie

Wanneer ik iemand iets duidelijk wil maken vanuit de positie van het getal, dan wil ik daarmee aanduiden dat ik iemand iets wil zeggen over het geestelijk wezen dat hij of zij is. Het maakt daarbij niet uit welke vraagstelling de oorzaak daarvan is. Ik maak om die reden altijd gebruik van de Grote Arcana.
Nu heb je verschillende mogelijkheden tot je beschikking om gebruik te maken van de Tarot. Zoals je intussen weet spreken we dan over het duiden van de Tarot. Mede daardoor hebben we het ook over een legmethode. Zie het onderwerp legmethoden.

Om een beter inzicht in de duiding te krijgen of om te bepalen wat nu de essentie van de duiding of de vraag is, tellen we alle getalswaarden bij elkaar op. We brengen die waarden dan weer terug tot het grondgetal.
Het grappige kan nu zijn, dat het gevonden getal heel goed verbonden kan zijn met één van de symbolieken die al in de legging aanwezig zijn. Je hebt direct inzicht in de essentie van de duiding.

tarot en numerologie , levensboomlegmethode -zelfkennis-chakraleggingEen andere mogelijkheid om de waarde van de getallen te leren kennen is een legmethode over zelfkennis. Ik heb het nu over de levensboommethode. Zie het onderwerp legmethoden. Deze methode is uitermate geschikt om aan de hand van de energie centra van het lichaam de zelfkennis in beeld te brengen. Maar dan alleen als je ook weet en gebruik maakt van de diverse positie indelingen van de kaarten van de tarot. Hier laat ik zien welke indeling er te maken is op basis van de getallen die bij het lichaamsbeeld horen. Hoe je dan precies te werk dient te gaan lees je in het boek Tarot en Numerologie

Vergeet vooral niet nog eens aandacht te schenken aan de methode van het herleiden van de naam tot getal waarden met de daarbij ontstane mogelijkheden van inzichten. Een en ander staat beschreven bij algemeen.

Ik bedoel daarmee aan te geven dat er verschillende inzichten zijn voor gebruik van de Tarot in combinatie met numerologie. Trouwens in alles wat ik over het onderwerp “omgaan met getallen” schrijf kun je de vergelijkbare symboliek of combinatie van symbolieken gebruiken om de inzichten te vertalen. Een doorgewinterde Tarotspecialist zal dat zeker onbewust doen.

Ik wil je nog één mogelijkheid aanreiken die ik nogal eens gebruik waarbij ik de numerologische waarden terugbreng naar de Tarot. Ja! Inderdaad dat is omgekeerd aan dat wat velen doen. Maar het is wel erg leuk.
Je geboortedatum geeft je levenslessen weer. Anderen benaderen het op de wijze van: jij hebt bepaald dat je op die dag van die maand in dat jaar geboren hebt willen worden waardoor het een levenslot geworden is. Deze datum staat dus voor het wezen……., Het staat voor de persoon die je in wezen bent.

Wij denken overigens heel vaak dat wij anders zijn dan we zijn. Daarom laat ik ook altijd een persoonskaart uit de Tarot trekken. Ik geef dan de vraag mee: Wie denk jij dat je nu bent? Het interessante is dat men dan tot de ontdekking komt waar men werkelijk staat of wat men nu eindelijk eens moet gaan doen.
VOORBEELD: 9 JUNI 1986 geeft als levenslot 3 de Keizerin ( 9-6-6=21=3) en verder trekt deze persoon op de vraag: wie denk jij dat je nu bent? De kracht (8). De combinatie wordt nu 11. Afhankelijk van het gesprek met deze persoon zul je er ook 2 van maken.

Dit waren zo enkele combinaties die ik je heb willen meegeven in het omgaan met getallen maar dan in het bijzonder in relatie tot de Tarot. In het volgende onderwerp wat uitsluitend gebaseerd is op numerologie zullen allen die ook met de Tarot werken er aanleiding in vinden om het toch, zij het geselecteerd, op de Tarot manier toe te passen. ik maak dus niet voor niets de combinatie tarot en numerologie.

Succes.

naar boven
vajra - teken van verbinding willen hebben met-anahata

Numerologie en numerologische methodieken.

Al eerder heb ik aangegeven dat het werken met getallen steeds weer draait om het grondgetal of basisgetal.
Het moet je intussen ook duidelijk zijn dat de Kenner van de getallen ( de numeroloog) precies weet hoe daarmee om te gaan is. Ik bedoel je daarmee duidelijk te maken dat de getallen “die je bij je draagt” voor jou een bepaalde betekenis kunnen hebben of zelfs gewoon hebben. Aan de hand van de vraagstelling wordt nu een berekening gemaakt op basis van de getalswaarden die daarvoor in aanmerking komen.

Zoals gezegd is elk individu uniek. Aan dat individu zit vast: tijdstip van geboorte, geboortedatum, achternaam en voornaam maar ook een roepnaam, geboorteplaats, woonadres en woonplaats. Aan de hand van die gegevens kan een numeroloog berekenen welke grondgetallen daarbij horen. Welke berekening de numeroloog maakt hangt af van de vraag die hem gesteld wordt. Net als bij elk ander orakelsysteem kunnen vele vragen met welk levensbeschouwelijk doel dan ook gesteld worden. Het gaat er om dat jij zicht krijgt op jou situatie om weer verder te kunnen. Maar weet dan ook dat elk getal verbonden is met een kleur. Want kleuren zijn erg belangrijk bij de balans van ons leven. In mijn werkboek “ Tarot en numerologie ” vertel ik er meer over.

Een numerologisch onderzoek kan onder andere bestaan uit berekeningen en een analyse van mogelijk zelfs zeven getalswaarden. Zo kan het zijn dat er direct van de geboortedatum uitgegaan wordt. Maar het is ook goed mogelijk dat eerst de cijfers nog uit de letters van het alfabet gecreëerd moet worden.

Een numerologische karakter analyse kan uit de volgende berekeningen bestaan:

 • Levenslotgetal
  Is het getal dat gevormd is uit de optelling van geboortedag, -maand, -jaar.
 • Zielsgetal
  Dit zijn de klinkers uit je voor- en achternaam dit dit getal vormen. Gebruik hier wel die naam zoals je graag genoemd wilt worden.
 • Persoonlijkheidsgetal
  Zijn de medeklinkers uit voor- en achternaam die je voor het zielsgetal al gebruikt hebt.
 • Levensles
  Dit getal ontstaat uit zielsgetal en persoonlijkheidsgetal
 • Kracht
  Dit getal is de combinatie van levensles en levenslot
 • Essentie
  alle getallen te samen vormen de essentie.
 • Beroepsgetal
 • Jaargetal

Er is nog een methode om de gevonden getallen te laten spreken. Allereerst maken we nu een diagram dat ook wel een omsluiting genoemd wordt. Dat diagram maken we volgens bijgaand voorbeeld. Je kunt je voorstellen dat wanneer je de grondgetallen van de naam hieraan toevoegt er een patroon van inzicht ontstaat. De numeroloog is in staat om aan de hand van de diverse lijnstructuren die inzichten te geven die nodig zijn. Ook nu kan dat weer op elk gebied zijn met elke denkbare vraagstelling.

De diagranumerologie-diagramm techniek wordt veelal door de professionals onder de numerologen gebruikt.
De inzichten of vraagstelling kunnen op elk denkbare maatschappelijk of emotioneel gebied betrekking hebben.
Het ove
rbrengen van de getallen in het diagram doe je door elk cijfer zo vaak te omcirkelen als het voorkomt uit de naam. Ik neem mijn naam als voorbeeld. Dan zie je dat de 5 ook vijf keer omcirkeld wordt. De 9 twee keer, de 4 twee keer en de 1, de 3, de 7, de 8 elk één keer.

Zo zie je dat er een krachtige lijnstructuur ontstaat in de diagonaallijn 1,5,9. de lijn 3,5,7 en de verticale lijn 4,5,6. Krachtig omdat ze allen de kracht van de 5 door zijn vele cirkels hebben. Als je dan weet dat de 1 bij voorbeeld staat voor communicatie en vernieuwende bezigheden en de 5 voor gedrevenheid, reizen en communicatie en de 9 voor communicatie met groepen en sociaal. De lijn 1-5-9- is derhalve een succeslijn met communiceren in de ruimste zin van dit woord.

De andere volledige lijnen zijn ook van waarde. Zelfs de lijnen die niet compleet zijn. Bij die lijnen gaat het er meer om wat de ontbrekende cijfers in dat verband zeggen.
Je kunt je voorstellen dat de numeroloog bij zijn inzichten ook de geboortedatum laat mee wegen.
Daarvoor worden op dezelfde wijze de cijfers in een diagram omcirkeld.

naar boven
vajra - teken van verbinding willen hebben met-anahata

Het medium, de paragnost en numerologie
Bij een consult of zoals men dat tegenwoordig graag noemt een reading, kom je wel eens in een situatie dat je iets met heel veel nadruk wilt aangeven. Soms is dan het gesproken woord alleen niet voldoende. In zo‘n situatie maak ik dan gebruik van de wijsheden der getallen maar ook van de wijsheid door de Tarot ingegeven.

Elk medium, paragnost, numeroloog, astroloog, tarotspecialist, enz. heeft zo zijn eigen werkwijze. Elkeen heeft daarbij ook zijn eigen getalwijsheden gebaseerd op zijn of haar achtergrond. Dat wil zeggen de Tarot, de astrologie, de numerologie, enz.
Met die getallenwijsheden heb ik jullie al op enkele manieren laten kennismaken. Tarot en numerologie is daar een heel goed voorbeeld van.

Van heel andere orde is het wanneer de hulp gevraagd wordt vanuit de bekendheid met de paragnosie.
We hebben het dan overigens over dezelfde soort vragen als waar ik eerder aan refereerde. Maar nu is het consult een persoonlijk gesprek al of niet mede aan de hand van een foto ( psychometrie). Ik maak dan in eerste instantie gebruik van de diagram methode naast onderstaande geboortecijfers.

Het zijn consulten van min of meer zakelijke aard. Te denken valt aan:
Beroepskeuze, personeelskeuze, de oprichtingsdatum. Maar ook aan:
De startdatum van……, de trouwdatum, de aankoopdatum, , enz.

Laat ik eerst even wat voorbeelden geven voordat ik met de uitleg verder ga. Samen met deze getallen verwondert de vraagsteller zich vaak over de mogelijkheden die dan geboden worden.

Dag Maand Jaar Tijdlijn
       
6 12 1946 tot 16 jaar
       
6 3 20 32
       
  9 2 48
       
  11   64
       
  2   80
Dag Maand Jaar Tijdlijn
       
1 4 1975 tot 20 jaar
       
1 4 22 40
       
  5 4 60
       
  9   80

Wat ik je hier in deze 2 geboortedatum voorbeelden wil laten zien is het volgende.
De opbouw kan uit 4 of 5 regels bestaan waardoor er een tijdslijn aan gekoppeld wordt van 20 jr of 16 jr en dat er een totale tijdslijn beslaat van 80 jr. Je ziet ook dat ik steeds 2 cijfers van links naar rechts bij elkaar optel. Het is vanzelf sprekend dat je ook de leeftijd van dit moment in dit geheel laat mee beleven. De peildatum is 14 mei 2008. De persoon is nu 61 jaar of 33 jaar.

Afhankelijk van het gesprek en de impact op de bewustwording kan ik de wijsheden van de diverse getallen in het gesprek gaan betrekken. Het mooie is nu ook dat je dat kunt benaderen vanuit de tijdslijn waarin men nu zit.

Ja! de tijdslijn is een heel weids begrip. Soms wil je daarover nog duidelijker zijn. Omdat je dan de vinger wat preciezer op de “zere” plek wilt kunnen leggen. Maar één ding is dan ook zeker. Die “zere” plek zit vaak niet aan het begin of aan het eind van de tijdslijn, maar ergens in het midden. Ik wil daarmee zeggen dat je zeker wel weet dat je eerst iets moet leren om het daarna te kunnen uitdragen. De tijdslijn is dus een kromme lijn met een dieptepunt (beginpunt) en een toppunt ( nieuwe aanzet). Ergens daartussen in de opwaartse of neerwaartse lijn zitten die “zere” punten. Zitten ze er verder niet? Natuurlijk wel, maar dan noem ik het: twijfels hebben, of niet begrijpen dat…. .. Die “zere” punten geven de ommekeer of de hernieuwde bewustwording of de kentering weer. De tijdslijn bestrijkt telkens 9 jaar. een volledige uitleg met voorbeelden staan in het werkboek Tarot en Numerologie

naar boven
vajra - teken van verbinding willen hebben met-anahata

Tarot werkboeken

Ga voor meer details over boeken, inhoud, prijs en de wijze van bestellen naar de webwinkel
Ons activiteiten aanbod is bijvoorbeeld een  2daagse of 4daagse workshop ‘Leren omgaan met de Tarot van Waite’. 

boek Tarot en Numerologie, de getallen aan het woordTarot en numerologie ‘De getallen aan het woord is een werkboek dat volledig is gericht op de werking en de betekenis van het getal. Je krijgt zo inzicht in de symboliek van de Tarot en haar getalswaarden. Natuurlijk komen de verschillende numerologie systemen ook aan bod. Je leert hier onder andere de werking en het interpreteren van een zeer veelzijdig systeeem uit de numerologie. De Diagrammethode.

22.50Toevoegen aan winkelwagen

   

Tarot inzichten voor beginners is een werkboek voor het leren werken met de tarot. Dit werkboek  neemt je mee op ontdekkingstocht door de Grote- en Kleine Arcana. Je krijgt inzichten aangereikt  waardoor je de symboliek leert begrijpen. Daarnaast krijg je  ook de kennis en de mogelijkheden van de legmethode van het Keltisch Kruis aangereikt 

22.50Toevoegen aan winkelwagen

   

.

Tarot inzichten voor gevorderden maakt je duidelijk dat  kennis en inzicht pas waarde krijgt als je er de zelfkennis aan verbindt.  De levensboom legmethode en de Astrologische Cirkel vormen de rode draad van dit werkboek

22.50Toevoegen aan winkelwagen

 

  Actie
2 boeken tarotinzichten en numerologie

67.50Toevoegen aan winkelwagen

  

 

naar boven
vajra - teken van verbinding willen hebben met-anahata