Telepathie is het overdragen van bewustzijnsinhouden als (gedachtekracht) zonder gebruik te maken van de zintuigen. Dit geldt ook voor visioenen en de droom.

Telepathie.

Telepathie en helderziendheid zijn paranormale vormen van waarneming. Telepathie behoort tot de buiten – zintuiglijke – waarneming (BZW). Dit geldt ook voor visioenen en droom.
Je kunt stellen dat een voorstelling, een gedachte, een gevoel, een ingrijpende gebeurtenis, een stemming van de ene mens, zonder zintuiglijk contact naar een andere mens wordt overgebracht. De uitzending van die energie kan zowel plaats vinden door de bewuste als de onderbewuste wil. Dit laatste kan bijvoorbeeld in de slaap plaatsvinden (droomtelepathie).

Voorbeeld:
Wij hebben allemaal wel eens de gedachte iemand te moeten bellen of graag met iemand om welke reden dan ook contact te willen hebben. En …wat schetst onze verbazing, die persoon neemt zelf contact met ons op of we lopen elkaar zomaar tegen het lijf. Toeval? Nee!
Wie kent niet het spreekwoord: “Als je het over de duivel hebt, dan trap je hem op zijn staart”?

We hebben hier van doen met één van de aspecten van psychische energie. Ik noem dat de kracht van de gedachte. We zijn allemaal wel eens in een situatie waarbij je in gedachten de hulp van iemand vraagt. Je zendt (roept) dan heel bewust met een heel sterke bundeling van gedachtekracht ( psychische energie) om die hulp. Als degene die het ontvangt zich bewust wordt van die oproep en dat dan ook als een “hulproep” ervaart, zal die persoon ook het gevoel hebben ergens nodig te zijn.
De “hulproep” ontstaat via zeer sterke emoties wat soms een onderdeel uitmaakt van crisissituaties. De ontvanger is emotioneel gebonden aan de zender. De boodschap die via de intuïtie wordt ontvangen bevat meestal maar weinig woorden maar wordt door ontvanger in zintuiglijke ervaringen vertaald ( beeld, gevoel, geur) Hiermee probeer ik je duidelijk te maken dat afstand bij het overbrengen van gedachtekracht tussen zender en ontvanger vrijwel geen rol speelt. Het leert je tevens dat gedachtekracht (psychische energie) intuïtief gericht kan worden, afhankelijk van de wil van de (uit)zender. Daarnaast leert het je dat de telepathische werking bij de ontvanger niet door een bewuste inspanning tot stand komt.

Aan de hand van vorenstaande informatie zou je kunnen denken dat alles en iedereen dus onderwerp van telepathie kan zijn. Ja, dat is zo. Maar …dan rijst tevens de vraag waarom niet iedereen dat opvangt of er wat mee doet of zich er van bewust is.
Als zo vaak vormen wij zelf ( hier als ontvanger) de meeste blokkades. We zijn zelf de grootste barrière die eerst genomen moet worden willen wij de telepathische gedachte kunnen opvangen. De voornaamste redenen waardoor de informatie niet in ons bewustzijn kan doordringen heeft met onze instelling, geloof, vertrouwen en innerlijk te maken.
Voorbeelden daarvan zijn: vastgeroeste ideeën over…, rationele instelling, fantasie, intuïtie pfff.., herinneringen van of aan.

naar boven
vajra

Droomtelepathie
Telepathie openbaart zich heel vaak in de vorm van een droom. In onze dromen worden de eventueel natuurlijke barrières die wij hebben tegen…. uitgeschakeld. Ons zogeheten zesde zintuig is in staat om alle kosmische indrukken op te vangen. Maar ook in de droomsituatie is de ontvanger emotioneel verbonden met de zender. De ‘hulproep’ geeft zeer sterke emoties zeg crisissituaties weer. In de meeste gevallen van een droomtelepathie wordt bv. niet alleen een beeld ontvangen maar vooral de bijbehorende berichten.
Rijst natuurlijk de vraag: Wanneer is het een droom waarbij de informatie als telepathisch beschouwd kan worden.
Wanneer in de droom een geliefd persoon verschijnt die in nood verkeert of je een heel duidelijke mededeling doet, dan heb je zeer waarschijnlijk een telepathische droom gehad.
Had je een ongewoon heldere droom met een losstaand gegeven dat je bij het ontwaken nog helder voor de geest staat is de kans groot dat je hier met een telepathische boodschap van doen hebt.
Bij het uit de slaap ontwaken krijgen bij velen de eerder besproken barrières weer grip op het levenspatroon van alledag. Probeer daarom bij het wakker worden een aantal minuten (5) in een halfslaap toestand te blijven. De droombeelden krijgen dan de kans om tot in je dagbewustzijn door te dringen. Pas dan kun je met de ontvangen informatie ook iets doen.

naar boven
vajra

Visioen
Een andere vorm waarbij je kunt spreken van telepathie is het visioen. Een visioen wordt ook wel een verschijning of openbaring genoemd. Een en ander is sterk afhankelijk van de levensbeschouwelijke situatie van de ontvanger.
Het ontstaan van een visioen is een gevolg van een zeer sterke emotie bij de zender. Soms gebeurt dat ongewild, soms ook bewust gewild. Het zijn veelal momenten van gevaar en nood in welke vorm dan ook. We hebben het nu weer over de sterke bundeling van psychische energie. In een visioen is een overledene de zender. De zender is dan in staat om zich “levens echt “ voorbij de ontvanger te manifesteren. Gebeurt dit tussen levenden dan noemen we dat een uittreding.
Op deze wijze kan de gebundelde psychische energie bij de ontvanger in overeenstemming met de wil van de zender gevoels -, gezichts-, gehoor-, en reukaandoeningen doen ontstaan.
Wanneer we een en ander niet begrijpen maar in een flits iets denken te zien dan zeggen we al snel: “het spookt hier”. Bedenk dan, dat een spook niet de voortlevende ziel van een overledene is. Het is een met een bepaalde doelstelling uitgezonden gedachte of fragment van de voortlevende psychische energie van de geest van de overledene.

naar boven
vajra