Tweelingzielen of zielsverwanten

Deze fenomenen lijken wel symptomen die tot de idolate verbeelding van deze tijd behoren. De uitdrukking ‘tweelingzielen of zielsverwanten’ wordt vaak als synoniem van elkaar gezien en gebruikt. Mede daardoor bestaat er over hun betekenis veel verwarring.Heel concreet en duidelijk gezegd en geschreven: je kunt vele zielsverwanten hebben en dat is ook vrij normaal, maar je hebt slechts één tweelingziel.

 

Inleiding.
Op zoek naar antwoorden op de vraag van wat tweelingzielen of zielsverwanten zijn of betekenen kom ik, via Google in een doolhof van teksten, beeldvormingen en meningen terecht. Het overgrote deel van die teksten bevat als ‘bewijskracht’ bewoordingen als hoger-zelf en hoog-sensitief. Allen menen het antwoord op deze vraag gevonden te hebben en verkondigen dat als een weten of het juiste waarheidsbeeld.
Mijn ervaring is dat ik het nu helemaal niet meer begrijp. De suggestie wordt gewekt dat je in het aardse leven afhankelijk van je eigen spirituele bewustwording je tweelingziel kunt ontmoeten. Er wordt zelfs gesuggereerd dat je zeker die ziel ontmoet moet hebben om een evenwichtig leven te hebben. Wat mij ook opvalt, is dat het niet zo bijzonder is om je tweelingziel te ontmoeten, omdat het zo goed als vast staat dat je hem of haar, ontmoet.

Kortom ik snap niets meer van deze hype, want daar heeft het wel alles van weg.
Het meest intrigerende en irritante is nog wel, dat je niemand kunt raadplegen voor het enig ware verhaal of inzicht in dit geheel. Dat komt, omdat die wetenschap er domweg niet is. De zielen van de andere zijde willen het ons wel duidelijk maken maar…. zijn wij instaat om hun woorden in de juiste context op te vangen en met die zelfde zuiverheid te weer te geven?
Zij die denken dat ze het weten, hebben zich wel verdiept in deze fenomenen. Zij hebben vanuit hun interesse en op basis van hun hoge gevoeligheid, daar een mening over of een gevoel bij.
Toch blijft het raadsel rond tweelingzielen of zielsverwanten nog overeind. Tijd om op zoek te gaan naar dat gevoel van die fenomenen en wat mijn waarheid is. Natuurlijk raadpleeg ik enkele bevriende collega’s. Ieder van hen houdt zich net als ik bezig met energieoverdracht, als doorgevingen, contact met … en energetica.

naar boven
tweelingzielen of zielsverwanten , vajra

Spiritualiteit en definities
In de wereld van de spiritualiteit heerst een overgevoeligheid voor het paranormale en voor de belangstelling voor vorige levens. Gek genoeg kom je die belangstelling of overgevoeligheid het meest tegen bij hen die net of nog niet zolang geleden ontdekt hebben wat spiritueel of paranormaal zijn voor hen betekent. Zij die vanuit hun kennis over spiritualiteit, hoog gevoeligheid en inzicht in hun hoger-zelf, kampen met de zelfde worsteling. Zij hebben hiervan een soort van specialisme gemaakt.

En jA, ik weet dat ik nu generaliseer. Ik doe dat bewust. Hiermee wil ik eigenlijk een statement maken richting het innerlijke leven van ieder.
Mensen, blijf toch met beide benen echt stevig op de grond staan. In het hier en nu vindt jouw evolutie plaats. Die evolutie heeft met het leerproces te maken zoals jij dat in je blauwdruk met je hoger-zelf en jouw geestelijke beschermer hebt afgesproken te willen vervolmaken. Die geestelijke beschermer noemen we Gids. Zie onderwerp Gidsen.

Laat ik je nu eens uitleggen wat ik onder de benaming tweelingziel of zielsverwant versta. Daarbij vind ik dat de Engelse benaming soulmate of twinsoul dezelfde lading dekt. Het gebruik van het woord verwantschap heeft in principe niets met een verwant (familielid) te maken. Verwantschap heeft hier betrekking op de diepere betekenis van betrokkenheid.

Zielsverwant of soulmate: Dit is een gevoel en een verwijzing naar iemand, met wie een diepe verwantschap ervaren wordt. Dat kan op allerlei gebied zijn zoals vriendschap, liefde, spiritualiteit of maatschappelijke functies en interesses. Verwantschap is daarbij in de eerste plaats gebonden aan een interessegebied of een diep liggend gevoel.

Tweelingziel of twinsoul: Is een gevoel en een verwijzing als bewustwording sterker nog dan bij zielsverwant, waarbij een diepe verwantschap als en vorm van één zijn ervaren wordt.
Zij hebben alles in zich van ouderschap tot man en vrouw, broer en zus of een allesomvattende vriend(in). Met andere woorden zij hebben een vrijwel zelfde trilling, maar niet een zelfde baarmoeder.

naar boven
tweelingzielen of zielsverwanten , vajra

Lichaam, geest en ziel
Eonen geleden, met de daaraan verbonden geschiedenis van de aarde, waren er duidelijke sporen van leven ontdekt. Ja!,Ja! zul je zeggen: Wat een vreemd wetenschappelijk verhaal. Wat heeft dat met dit onderwerp te maken. Je hebt gelijk: Ik ben niet met die wetenschap op de hoogte. Dit is ook niet van mij maar geeft wel aan hoe een en ander ontstaan is of kan zijn.
Die ontdekking van de sporen van leven bracht de verschillende celdelingen opgang. Zo is ook de afscheiding van cellen ontstaan met een splitsing in twee menselijke cellen. Na de splitsing in de eerste twee menselijke cellen kwam het evolutie proces pas echt op gang. Deze menselijke cellen volgden elk hun eigen evolutieweg.

De mens bestaat uit een stoffelijk lichaam, een geest en een ziel. Door het stoffelijk lichaam zijn we zichtbaar en voelbaar.

De Geest bestaat uit een ijle, geestelijke substantie. De geest is met het stoflichaam verbonden door een fluïdekoord, een soort navelstreng. Wanneer een mens denkt, zullen gedachten via de zonnevlecht naar de hersenen worden gestuurd, waar ze worden opgevangen en geanalyseerd. De hersenen dienen dus om gedachten op te vangen en niet als een geheugen; ze zijn slechts een doorgeefluik. Het geheugen is in staat om voorstellingen / gedachten/ herinneringen van de geest te bewaren.

De Ziel is onzichtbaar. Zij bestaat uit een stukje pure ‘Albron’ en fungeert als stuwende kracht, de eigenlijke kern die de mens aanspoort tot evolutie.

naar boven
tweelingzielen of zielsverwanten , vajra

Zielengroep.
Door het proces van incarnatie en bijbehorende evolutie wordt de naar de geestelijke wereld terugkerende Ziel in de, bij het evolutie- proces horende, zielengroep opgenomen. In het onderwerp Gidsen-Geestelijke begeleiders, schreef ik al iets over de zielengroep. Maar hier komt het op een andere manier weer in beeld.
De Ziel maakt dus pas een evolutiestap wanneer de ‘Albron’ dat aangeeft. Zo kan het zijn dat de Ziel in de groep evolueert en wanneer die groepsevolutie volbracht is wordt die Ziel in een andere hogere-evolutie Zielengroep opgenomen.
Vanuit de geestelijke wereld is mij nog iets duidelijk gemaakt. Wij blijven verbonden met de Zielengroep van waaruit wij naar de aarde vertrokken zijn. In die Zielengroep heb je samen met je geestelijke beschermer een blauwdruk opgesteld voor het leven hier op aarde.
In die blauwdruk heb je ook opgenomen welke verdere afspraken je gemaakt hebt met je zielsvrienden. Afspraken met betrekking tot hun verblijf in de zelfde leef-periode van jouw leven hier op aarde.
Los van jouw blauwdrukafspraken kun je stellen dat al je ontmoetingen en contacten van welke aard dan ook iets met je eigen of aanverwante Zielengroep te maken heeft. Zo kan het ook voorkomen dat jij je tot bepaalde persoonlijke ontmoetingen of, -contacten heel erg aangetrokken voelt.

naar boven
tweelingzielen of zielsverwanten , vajra

Zielsverwanten versus tweelingzielen.
Zoals gezegd heb je in de Zielengroep op verschillende momenten een vrij indringend gesprek met je geestelijke begeleider gehad. Je krijgt te horen wat je opdracht is of wordt en je geeft aan op welke hulp en van wie je graag zou willen rekenen. Daarnaast heb je toen of bij eerdere incarnaties al besproken wie je graag nog eens in een aards leven zou willen ontmoeten. Met wie je zelfs wel weer eens zou willen samen zijn. Lees in dat verband eens het boek “EMED” geschreven door mevrouw Mulders-Schalenkamp”. Dan wordt je heel veel duidelijk.

Wij zullen eigenlijk nooit weten of onze afspraken ook daadwerkelijk zichtbaar en voelbaar worden. Wel kan het zo zijn dat we iets voelen wat op de gemaakte blauwdrukafspraak zou kunnen duiden. In dat verband kennen we ook de uitdrukking: ‘Mijn ziele maatje. *Twee zielen één gedachte. Het lijkt wel of we elkaar al heel lang kennen.Deze ontmoeting lijkt wel een thuis komen’.Enzovoort..

Uit die spreekwoordelijke gezegden kun je opmaken dat er een goede verklaring te geven is voor het begrip zielsverwant of soulmate. Je merkt ook dat het gezegde ‘twee zielen één gedachte’ daar een onderdeel vanuit maakt.

Dit gezegd hebbende, brengt mij dat weer terug bij de gemaakte blauwdrukafspraak. Daarin staat beschreven hoe de incarnatie, wanneer alles volgens plan verloopt, er ongeveer uit zal gaan zien. Het staat dus van tevoren al min of meer gepland welke Zielen of welke zielsverwanten in dit leven ontmoet zullen worden. Dat kan zelfs in de sfeer van twee zielen één gedachte. Deze twee zielen verbondenheidsgedachte kan zelfs betrekking hebben op:
*Een zeer sterke persoonlijke aantrekkingskracht. Door altijd samen willen zijn of bewust samen iets willen ondernemen of zelfs bewust samen in zaken willen gaan.
*Een zeer sterke vriendschappelijke kracht, waardoor er op die wijze een klik is om samen iets vriendschappelijks te ondernemen of elkaar in het persoonlijke groeiproces te willen sterken.
In deze heb ik het nog steeds over de wisselwerking tussen twee personen,die niet per se van de zelfde sekse hoeven te zijn. Zij voelen elkaar bijzonder sterk en goed aan en dat willen ze vasthouden en verstevigen. Zo een band is eenmalig.

Trek deze gedachte eens door naar de vele levens die je gehad hebt. Dan kan het heel goed zijn dat je geestelijke begeleider, of zo je wilt je Gids, de Ziel van die eenmalige verbintenis is. Wees zo verstandig om in de geest naar die Ziel op zoek te gaan. Die Ziel willen leren kennen, voelen, horen, verstaan en begrijpen. Het verrijkt je aardse leven. Bij terugkomst in de Zielengroep heb je daar alleen maar voordeel bij.

In het contact met Gene Zijde is de vraag gesteld: Bestaat het fenomeen tweelingzielen op aarde? In de doorgeving aan collega Berry Vincenta kwam het volgende antwoord dat ik hier voor een deel citeer: ·“Het begrip tweelingziel is iets wat de mensheid heeft gecreëerd. Het is waar om te zeggen dat er mensen zijn op deze aarde die juist in de troost die ze vinden in de herkenning van die zogenaamde tweelingziel heel veel tot zich kunnen nemen omdat de spiegeling op een ander niveau plaats vindt dan de spiegeling van alledag. Het is daardoor alsof degene die de ander dan ontmoet, zichzelf weer ontmoet.” Einde citaat.
Voor de volledige doorgeving en andere bijzondere doorgevingen verwijs ik naar de website van Berry Vincenta, herkenbaar voor mensen

Zielsverwanten daarentegen kunnen elkaar in verschillende levens in verschillende hoedanigheden tegen komen. Zij kunnen elkaar helpen met de gelijke lessen die ze zouden moeten leren, ook al volgen ze hun eigen pad. Hun samen zijn hangt samen met de ontwikkeling die ze doormaken. Met elkaar kunnen omgaan is dan wat anders dan bij elkaar willen zijn. Het begrip zielsverwant kun je op verschillende levensfasen en navenante ontmoetingen plakken. Omdat het leven niet altijd uit hosanna bestaat zal dat met die ontmoetingen ook niet zo zijn. Het kan zelfs zo zijn dat slechts één van beiden de ander ‘herkent’.

naar boven
tweelingzielen of zielsverwanten , vajra

Conclusie.
Met dit onderwerp over de betekenis van tweelingzielen en zielsverwanten ben ik verre van compleet. Het is slechts mijn intentie om je aan het denken te zetten over de invulling van je leven.
Bekend zijn met de fenomenen en daar je eigen mening op los laten is een duidelijke vorm van zelfkennis en zelfacceptatie. Met die gedachte kun je op zoek gaan of aan een herontdekking beginnen verbonden aan wie ben ik en wat kan ik. Deze gedachte is gebaseerd op: ‘ Volg je eigen levenswijze maar laat je af en toe wel inspireren’. Die inspiratie komt van je eigen geestelijke begeleider. Wil jij je dus ergens druk om maken en wil je weten hoe het zit of hoe het werkt? Ga dan op zoek naar de waarde van je geestelijke begeleider. Ga gelijktijdig op zoek naar een goede leermeester/ medium. Een goede leermeester is degene bij wie jij het gevoel  hebt iets te kunnen leren.

Voor de andere waarheden over deze fenomenen moet je gewoon even gaan Googlen.

naar boven
tweelingzielen of zielsverwanten , vajra

Boek,cursussen en opleidingen

Ga voor meer details over boeken, kaarten, prijzen en de wijze van bestellen naar de webwinkel

Intuïtief gevoelig?
Hoogsensitiviteit –

Intuïtief-gevoeligen worden vaak niet begrepen en niet herkend. Vooral het niet herkennen of juist laat herkennen of ontdekken maakt zowel ouders als de volwassene onzeker. Men weet niet wie ze daarin kunnen vertrouwen.
Met deze praktische gids krijg je op een bijzondere manier aangereikt hoe je met de gevoeligheden van jezelf of je kind kunt leren omgaan.
Duidelijk wordt dat zowel bij kinderen als volwassenen antwoord verkregen moet worden op de vraag ‘wie ben ik’ en ‘wat kan ik’..

22.50Toevoegen aan winkelwagen

Ontwikkel je gevoelstalenten en werken met gevoelstalenten zijn boeken die de gevoelsontwikkeling langs alle wegen van persoonlijke, intuïtieve en spirituele ontwikkeling weer geeft. zie webwinkel.

 

tweelingzielen of zielsverwanten , vajra
naar boven