De uittreding is een gevoel of een gewaarwording van iets wat niet zo duidelijk te omschrijven is, maar niet het zelfde is als een bijna doodervaring.

Uitreding, Uittredingen

Persoonlijk vind ik uittredingen één van de moeilijkste onderwerpen om over te schrijven. Ik weet hoe het vanuit mijn eigen ervaring voelt en wat het is. Er is geen beleving met de bijna doodervaring.
Zoals gezegd is de uittreding een gevoel of een gewaarwording.  Laten we daarom voor die duidelijkheid eens naar wat kenmerkende begripsbepalingen uit de literatuur kijken. En ons de vraag stellen:”Wat is nu precies een uittreding? “.
Een uittreding is:

  1. Een toestand waarbij het astrale lichaam uit het lichaam is of schijnt te zijn getreden.
  2. Een toestand waarbij de geest je lichaam heeft verlaten, maar toch contact met het lichaam heeft.
  3. Iemand die met zijn “Ik- bewustzijn” zijn lichaam verlaten heeft en buiten zijn lichaam ergens anders waarnemingen doet en /of handelingen verricht.

Voordat ik hier verder ga moet ik je eerst duidelijk maken wat hier met het astraal lichaam of de geest of het ik- bewustzijn, bedoeld wordt. In dat verband hebben we het ook vaak over de blauwdruk van het leven. Hiermee willen we aangeven, dat wij nog een tweede lichaam hebben dat van een heel fijnstoffelijke structuur is dat het gewone lichaam doordringt.
Vergelijk het met een spons die na gedane arbeid ligt uit te rusten. Als je die indrukt dan komt er toch nog iets uit. Maar als je die weer los laat neemt het weer alles tot zich. Ik wil hier duidelijk maken dat uittredingen voorkomen maar dat je altijd met je fysieke lichaam verbonden blijft. Het verbonden zijn met het lichaam wordt ervaren als een zilveren koord. Dit zilveren koord kan in dikte variëren en is zeer rekbaar.

Echte uittredingservaringen kenmerken zich door:

  • dat jij het gevoel hebt dat jij je buiten je lichaam bevindt.
  • dat jij je heel snel over grote afstanden kunt verplaatsen.
  • dat jij op bezochte plaatsen handelingen kunt verrichten.
  • dat jij buitenzintuiglijke waarnemingen kunt doen.

Hoe gek het ook klinkt: een uittreding komt niet voor niets. Elke uittreding heeft een doel. Toch hoef jij je niet altijd vooraf bewust te zijn van dat doel. De meeste uittredingen komen dan ook voor in de diepe rust van de slaap. Daarnaast zijn er omstandigheden bekend waarbij personen bewust een uittreding bewerkstelligen. De schrijver en onderzoeker van dit verschijnsel Robert A. Monroe is daar een voorbeeld van. In zijn boek “uittredingen” doet hij verslag van zijn experimentele ontdekkingen. Het boek is enkel nog antiquarisch of via de bibliotheek te verkrijgen of lezen.

Weet wel dat een uittreding heel veel energie kost en dat je reist met de energie die je van je astrale /geestelijke begeleider krijgt. Deze begeleider is in mijn beleving en ervaring je “beschermer / helper / gids / beschermengel”. De beschermer laat je leren, voelen, ervaren wat voor dat moment wenselijk is. Maar net als voor de vele andere besproken onderwerpen geldt dat jij je eigen verantwoordelijkheid voor je daden hebt.

Er zijn ook speciale omstandigheden waarin een uittreding spontaan maar ook plotseling kan ontstaan, namelijk:
Operaties onder narcose:
Het is bekend dat mensen die onder narcose waren op enig moment zich zelf op de operatietafel zagen liggen en hoorden wat er tijdens de operatie plaats vond. Ze konden dan ook aanwijzingen over de operatie verstrekken die ze onmogelijk konden weten.
Spanning omstandigheden zoals ongelukken :
Bij ernstige ongelukken kunnen spanning en pijn uittredingsverschijnselen oproepen als een soort vlucht van het ik -bewustzijn. Ook nu weer kan de persoon verslag doen van de ervaringen en omstandigheden die gezien konden worden.

Lucide dromen
Bij een lucide droom ( ook wel heldere droom genoemd) hebben we niet echt met een uittreding te maken. Het geeft echter wel een goed beeld van wat er aan vooraf kan gaan en hoe de werking tot de uittreding kan zijn. Een lucide droom ligt heel dicht bij een buitenlichamelijke ervaring. Immers je bent in deze droom toeschouwer, deelnemer en regisseur tegelijk. Je kunt je ook naar elke plaats, ongeacht afstand, die je wilt verplaatsen. Begrijp je nu dat personen soms niet weten of het een uittreding was of een lucide droom, omdat ze met dezelfde ervaringen te maken kunnen hebben.

Vorenstaand heb ik wat aspecten aangegeven die tot een uittreding kunnen leiden of met een uittreding van doen hebben. Nu wil ik je iets vertellen of als ervaring meegeven over de uittreding op zich. Al lezend heb je vast al begrepen dat je in een uittreding zowel “op pad” kunt gaan in de aardse als de geestelijke sferen. Je maakt daarbij “contact “ met de diepere zin van je eigen levenservaringen. Al je zintuigen werken op de zelfde manier alleen je voelt of beleeft het intenser zeg bewuster.

naar boven
uittreding, vajra

Mijn lessen bij uittredingen hadden altijd te maken met een reis naar de geestelijke sferen.
Van zo een reis wil ik je deelgenoot maken. Door de geestelijke begeleider word ik eerst in een toestand van zeer verlaagd bewustzijn gebracht. Te vergelijken met een toestand die wij noemen “ tegen de slaap aan zijn”. Dan word ik
( ik -bewustzijn) als het ware via mijn kruin uit mijn lijf getrokken. Ik zweef boven mijn lijf en zie mijzelf en anderen zitten. De reis begint en ik ben ineens buiten en ik ” hang” boven mijn woonwijk. Een mooie maar rare ervaring, dat je zo maar door materie heen gaat. Mijn begeleider gaat met mij, in voor ons mensen rustige begrippen, aan de reis naar de geestelijke sferen beginnen. Je merkt dat je net als met een vliegtuig betrekkelijk langzaam stijgt maar je voelt daar niets van terwijl dat met een vliegtuig wel zo is. Nu ik aan het reizen gewend geraakt ben gaat het ineens veel sneller en ik ben samen met de begeleider in eens op een plek dat hij zijn werkgebied noemt. Hij laat mij daar zaken ervaren waar ik later mee te maken krijg. Bijzonder is, dat ik ook anderen ontmoet die ik overigens niet zie maar als energie voel. Zij laten zich voelen zodat ik hen bij een volgend bezoek herken. Bijzonder is ook, dat ik vanuit het niets een nap aangereikt kreeg. Ik werd verzocht om daaruit te drinken. Als ik daar nu weer aan terug denk, dan krijg ik weer een heel zoete smaak in mijn mond die ik toen en nu ook weer veel te zoet vond. Maar die slok heeft mij wel de nodige energie gegeven om op een prettige en juiste manier weer terug te keren. In omgekeerde volgorde ging het eerst snel en daarna in beleving langzaam. Ik mocht weer even boven de stad en de wijk en mijn lijf blijven “hangen”. Weer contact met mijn eigen stoffelijke lijf krijgen voelde als een lichte schok aan. Daarna voelde het ook als zwaar maar dan in de zin van vermoeidheid. Ik heb vele uittredingen naar de sferen mogen maken waarbij mij steeds een ander stuk werd getoond. Mensen het daarmee samenhangende vrije gevoel is als gevoel niet echt te beschrijven als je bedenkt dat kleuren en landschappen van een pracht en intentie zijn die door mij niet in woorden weer te geven zijn. Ik kan mij nu ook een voorstelling maken van wat mensen die een Bijna- Doodervaring gehad hebben, aangeven gevoelt te hebben.

naar boven
uittreding, vajra

Bijna – doodervaring.
Bij de bijna -doodervaring (BDE) gaat het niet alleen om het gevoel gestorven te zijn. Medisch wordt ook vanwege een hartstilstand de dood geconstateerd. Hersenactiviteiten zijn opgehouden en/of de ademhaling is gestopt. Je bent zoals men dat zegt klinisch dood. Deze ervaring komt voor na een ongeval, een chirurgische ingreep of na een ander kritiek voorval waardoor je op het randje van de dood komt te staan.
Een BDE gaat bijna altijd samen met een bijzonder soort uittreding. De ervaringen van een uittreding zijn bij dat onderwerp beschreven. De BDE heeft een aantal kenmerken die je bij een uittreding mist. De persoon die dit overkomt, voelt zich fysiek gescheiden van zijn lichaam en ervaart zo op afstand wat er rond zijn lichaam en met zijn lichaam gebeurt.
Die persoon ziet als het ware zijn hele levensoverzicht als een flits aan zich voorbij gaan. De terugblik staat los van de tijdsduur. Die evaluatie van je leven kun jij je later nog tot in detail herinneren.
Vrijwel allen spreken daarbij van door een tunnel gaan waarna een ontmoeting plaats vindt met een ongelooflijk stralend helder licht van liefde. Deze ervaring en het besef dood te zijn komt bij een gewone uittreding niet voor. De fysieke conditie van de persoon met een BDE geeft te kennen dat hoe overweldigend het “dood zijn” ook aanvoelt, je overgeven aan de dood iets is wat nog niet mag. Dat niet mogen hebben allerlei oorzaken in zich die wij aardse stervelingen niet kunnen bevatten laat staan begrijpen.
Ieder kind of volwassene die een BDE ervaring heeft gehad vertelt onafhankelijk van elkaar in grote lijnen een zelfde ervaring te hebben beleefd. Maar het is ook zeker dat voor hen het aardse leven na een BDE ervaring vele veranderingen in levensvisie, levensbeschouwing en levensbestemming met zich meebrengt.

naar boven
uittreding, vajra