Waarnemen heeft alles te maken met het verwoorden van de techniek van psychometrie en helderzien. Je krijgt uitleg over de interpretatie mogelijkheden.

Bij dit onderwerp heb ik voor het woord “waarnemen” gekozen in plaats van de techniek van psychometrie; helderziende waarneming, de intuïtie of het voorgevoel.
Heeft waarnemen dan niet alleen te maken met spiritualiteit, het paranormale of het alternatieve of…….. NEE; zeker niet.


Waarnemen

Waarnemen doe je ook bij je eigen persoonlijke – of intuïtieve ontwikkeling of gewoon in het dagelijks leven.
Alleen noemen we het in het dagelijks leven niet zo. We hebben het dan over zien, voelen, kijken, zelfvertrouwen, zelfacceptati
e, intuïtie, voorgevoel of probleemoplossing.
Met andere woorden overzichtspuzzel de techniek van waarnemenje zult zeker herkenning  handvatten aan gereikt krijgen. Redenen waarom je de inzichten van waarnemen ook in het gewone leven te kunnen gebruiken. Bedenk wel, dat waarnemen gewoon begint door gebruik te maken van alle zintuigen. We noemen dat voelen. Om te kunnen voelen zul je o.a logisch moeten kunnen denken en gebruik maken van je verbeeldingskracht.

De vraag doet zich dan wel voor, waar verbeeldingskracht verwordt tot fantasie.
Ik begrijp dat dit om uitleg vraagt. Fantasie is een verBEELDing welke geheel buiten de werkelijkheid staat. Deze verbeelding of fantasie zie je bij mensen die zich vereenzelvigen met …b.v. hun idool. Spiritueel willen zijn is de andere vorm.. Ook nu wil je de werkelijkheid niet onder ogen zien. Je moet je dan afvragen of je wel spiritueel bent en wat het wil zeggen. Je merkt dat je hier personen treft die er graag bij willen horen. Wij spreken dan van zweven.

Verbeeldingskracht

Bij verbeeldingskracht hoort ook logisch denken. In die combinatie maak je in zeven- mijlslaarzen een reis van verbeeldingskracht naar de grotere gebieden van kennis en logica. Maar men moet de weg wel weten. Ik bedoel hier te zeggen dat je met al je zintuigen de dingen (jouw fantasie) voorstelbaar kunt maken. Maar daarna, weer snel terug komt naar de logica van alledag. We hebben het hier over visualiseren. “Maar.., wat is nu het verschil tussen visualiseren en voelen”. In een bekend woordenboek staat:
Visualiseren -zichtbaar of als beeld voorstelbaar maken.
Voelen -ergens toe aangetrokken voelen -met de tastzin gewaarworden -innerlijke gewaarwording -onberedeneerd, intuïtief begrijpen

Uit vorenstaande opsomming, blijkt dat deze woorden in hun uitwerking zeer dicht bij elkaar liggen. Derhalve zullen wij onze gedachten er maar niet verder over breken. Ik heb je slechts aan het denken willen zetten. Maar ook willen aangeven dat wij hier met een heel complex van factoren van doen hebben. Die factoren bepalen  de weg naar en van spirituele groei.
Laten we weer terugkeren naar ons uitgangspunt van waarnemen en laten wij dat proces eens uit elkaar gaan rafelen. Het doel daarvan is, dat je leert begrijpen waar je mee bezig bent. Het spreekt voor zich dat waarnemen begint bij het voor ogen hebben van het doel of het onderwerp. Vragen zijn dan: Wat bedoelen we dan; wat zijn onderwerpen; hebben we die altijd voorhanden; hoe weten we of we wel bij het goede onderwerp zijn.

Botsen

Al die vragen zijn begrijpelijk maar niet echt van belang. Want weet je, je interesse heeft je reeds tot hier gebracht.
Ik ga er gemakshalve ook vanuit; dat je dit leest naar aanleiding van het geschrevene in één van de andere onderwerpen. Je weet op zijn minst wat een gevoelsmens is. Je weet daarom ook waar zij op het intuïtieve vlak mee bezig zijn.

Met deze kennis en wetenschap kan ik je nu de techniek van het waarnemen inzichtelijk maken. Wanneer je als rationele mens vanuit wetenschappelijke zin, deze weg wilt opgaan. Dan gaat het botsen. Bedenk : “voelen is kennis maar kennis is geen voelen”

naar boven
waarnemen, vajra

HET PROCES VAN WAARNEMEN.

1.Onderwerp

waarnemen ,puzzelstuk-onderwerp-De mens.
Als je de mens als uitgangspunt van je waarneming neemt. Moet je ervan uit gaan, dat je met verschillende types te maken kunt krijgen. Dat zijn de fysieke en de psychische mens. De aanvullende verbinding is naar zoals gezegd wordt, de zachten en harden van geest. Wij doelen hier op de werking van de beide hersenhelften.

Je kunt stellen dat wanneer je gevorderd bent tot de bewuste waarneming. Je een intuïtieve gevoeligheid hebt ontwikkeld, die helderziendheid geeft. Die werking komt uit de rechterhersenhelft.
Je begrijpt nu ook, dat de linkerhersenhelft het centrum is van de rationaliteit. Alle denkaspecten zoals: spreken, organiseren, schrijven, rekenen, enz. vinden van hier uit plaats

De waarneming bij de fysieke mens geeft een heel andere invalshoek. Hij / zij houdt van vaste ‘oude’ gewoonten, wat  puur mentaal is. De psychische mens heeft het daarentegen vaak moeilijk. Er is bij hem te weinig aandacht voor de werkelijkheid van alledag. Als je dit zo leest kun je ook begrijpen dat e.e.a. niet zo gemakkelijk van elkaar los te koppelen is.

-Het voorwerp

Hier hebben we het wat gemakkelijker dan bij het voorgaande. Met andere woorden de complexheid is minder ingrijpend. We spreken hier over voorwerpen met een persoonlijk geheugen of die met verzamelde herinneringen.
We spreken van een persoonlijk geheugen bij voorwerpen als: brieven, halssnoeren, kettingen, ringen, enz. We duiden dan op het geheugen van het object zelf. Dat geheugen vindt zijn oorsprong in het feit dat het altijd met een persoon, waaraan het toebehoord heeft, vereenzelvigd wordt.

Verzamelde herinneringen of indrukken ontstaan door contacten met de mensen. Deze zijn: stenen, sleutels, enz. Er is eigenlijk niets persoonlijks aan blijven hangen. Te denken valt dan ook aan alle wasbare artikelen: trui, zakdoek, handschoen, kledingstukken, enz.. Waarneming vergt bij deze laatste groep in het algemeen een grote mate van bekwaamheid.
Lastig is het wanneer je te maken krijgt met een erfstuk (ketting, ring). Dan kan het zijn dat het geheugen van de oude eigenaar er deels nog aan hangt. Tot zover is er niets aan de hand. Je moet enkel vasthouden aan de uitspraken, die je naar aanleiding van jouw waarneming doet. En je derhalve door niets van de wijs laten brengen. Anders wordt het, wanneer er aan een voorwerp een zeer bewust persoonlijk geheugen “geplakt” wordt. We spreken dan van een bewust geladen object.

De lading /zegening

Wanneer die lading als een zegening is aangebracht, dan hebben van doen met hoogstaande morele en ethische aspecten. Het voorwerp heeft dan een werkelijke eigen kracht (kerkelijke religiën). De lastigste is de lading met zelfsuggestie. We kennen allemaal de kracht van de talisman of de amulet. Ik bedoel te zeggen dat deze voorwerpen die krachten hebben ontvangen die jij er aan geeft.

Zij hebben veelal niets van doen met je eigen persoonlijkheid, maar zoals je wilt zijn of gezien wilt worden.
Bewust geladen voorwerpen zijn meestal niet als zodanig te herkennen. Dat komt doordat ze vaak tot de groep van de persoonlijk geheugen voorwerpen behoren. De enige herkenning waar je op af kunt gaan is je intuïtie in samenspel met jouw zintuig van het zien. Je wordt vaak door deze voorwerpen aangetrokken, omdat ze op een bepaalde wijze opvallend zijn.
Wist je dat bloemen ook tot de groep van het persoonlijke geheugen horen? Het is dan wel zaak dat ze een aantal dagen tot jouw huishouden hebben behoort; alvorens je van persoonlijk geheugen kunt spreken. Bij bloemen uit de tuin is dat probleem er niet.

naar boven
waarnemen, vajra

2.Voelen.

We hebben al kennis kunnen maken met hetgeen het woordenboek over voelen zegt. Als we ons daaraan conformeren kunnen we ook stellen dat voelen indrukken opdoen is. Bij voelen gebruiken wij alle 5 ons ter beschikking staande fysieke zintuigen. T.w.:

waarnemen puzzelstuk-voelen
Tastzin ———->voelen ————>lichamelijke klachten
Ogen ————>zien    ————->licht, kleur
Oren ————->gehoor ———– > geluid
Mond ————>proeven ———- >smaak
Neus  ————>geur
Zo zie je dat de fysieke tastzin het belangrijkste zintuig is. Andere zintuigen worden ondergeschikt aan tasten.
Voorbeeld:
• De ogen zetten de ontvangen prikkels op mysterieuze wijze om in visuele beelden.
• Geluidstrillingen worden in het gehoorcentrum vertaald naar geluidsindrukken
• Smaak en Reuk functioneren op de zelfde wijze.

naar boven
waarnemen, vajra

3.Beeldvorming

waarnemen, puzzelstuk-beeldvormingEr zal altijd een strijd blijven over de volgorde van deze indeling zeker als het gaat om voelen en beeldvorming. Wat doe je eerst, vorm je eerst een beeld of voel je eerst. Ik geef er de voorkeur aan, om deze volgorde aan te houden.
Wat is beeldvorming? In mijn beleving is het niet anders dan, nadat jij je “leeg” gemaakt hebt, het krijgen van een bepaald gevoel. Of zo je wilt een indruk. Je kunt voelen ook vergelijken met het krijgen van een bepaalde of onbepaalde emotie. Je zegt dan ook vaak: ik voel dat ….. of het is net alsof……. het lijkt wel of……. Dit zijn alle uitingen van voelen. Je kunt je dan ook voorstellen dat voelen een open en vloeibare emotie is.

De tegenpool van voelen is denken. Ook hiervan zijn beeldvormingen, welke op een zelfde wijze ontstaan, mogelijk. Je begint dan met: Ik denk dat…. Denk je niet dat…. Zou je nu niet of wel de………… Deze uitingen hebben min of meer heldere en vast omlijnde vormen. Daar waar ze concreet zijn, hebben ze te maken met bezigheden.
De abstracte zin van denken geeft een vergelijking met de symbolische beeldvorming. Daarom de volgende stelling tussen en gevoelsmens en de rationele mens, ten aanzien van voelen en denken.

Voelen
groot gevoelsmatig———–elementVerheldering op innerlijke scherm geeft
uitkomst die ondergeschikt is aan de vorm
Denken
minder duidelijke vorming van ideeën
———-Dwingend denken

naar boven
waarnemen, vajra

4.Vertaalslag.

Laten we nu eerst even het een en ander op een rij zetten. Daarna maak ik  de wijze waarop je de vertaalslag kunt toepassen duidelijk.
We hebben ontdekt dat je om te kunnen waarnemen een onderwerp nodig hebt. Het onderwerp kan zich in zeer uiteenlopende hoedanigheden aandienen. Met de zintuigen, oftewel met het fundamentele zintuig, de tastzin, kun je voelen wat het te vertellen heeft. Die indruk opent de weg tot waarnemen. Je krijgt zo een beeldvorming van of over het onderwerp. Eerst nu kunnen we de vertaalslag maken.

waarnemen, puzzelstuk-vertaalslagDie vertaalslag wil niets anders zeggen, dan de beelden omzetten in begrijpelijke taal. Anders gezegd: je wilt achter de bedoeling van die beelden zien te komen. Je kunt nu ook te maken krijgen met nog een ander fenomeen, wat ook aan het onderwerp kleeft. Dat is de aura.

De aura

Hier wil ik het volgde over zeggen; “De aura doet zich aan de waarnemer voor als een zeer gevoelig, dynamisch organisme. Het reageert onmiddellijk  op elke wijziging in het gevoelsleven en het denkleven van de drager van die aura”
Je kunt daarom in het algemeen stellen dat het denken de vorm van de aura bepaalt.  Het gevoelsleven bepaalt de kleur van de aura. Wat wil dat dan hier zeggen?

Het kan hier betekenen dat je naast je beeldvorming en de vertaalslag daarvan met nog iets te maken krijgt.  Dat heeft  minder van doen  met het onderwerp op zich; als wel met de situatie van de afgelopen uren van het onderwerp.
Voorbeeld:
Je krijgt bezoek. Bezoeker is een heel warm persoon. Altijd goed gehumeurd. Ook nu pak je dat op. Maar toch voel je dat er iets niet goed is. Je zegt het en je krijgt als antwoord: klopt, heb net een fikse woordenwisseling gehad met… Deze laatste indruk van dit voorbeeld heeft de overhand in de vertaalslag van de beeldvorming.

naar boven
waarnemen, vajra
waarnemen, puzzelstuk-vertellen

5.Vertellen.

Hier bedoel ik te zeggen, dat je nu dient te vertellen hoe je die vertaalslag hebt gemaakt. D.w.z. je vertelt wat je indruk is zoals die binnengekomen is. Je zult merken dat dan veel van je indrukken kloppen. Overigens ben je nu even bij één van je fysieke zintuigen terug. Ik noem dit een soort waaktoestand. Omdat je in contact blijft met de waarneming van het voelen en de bijbehorende beeldvorming. Wil je het te mooi zeggen, dan klopt er meestal niets van. Dat zelfde overkomt je wanneer je het met andere woorden weergeeft  dan de bedoeling is,

naar boven
waarnemen, vajra

6 / 7. Feedback en Aanvulling.
waarnemen, puzzelstuk-feedback

Nu je het een en ander over het onderwerp verteld hebt, wil je ook weten of de boodschap begrepen is. Veelal is dat ook zo en krijg je al snel te horen dat het klopt. Het kan ook zijn dat men  met een ondertoon  zegt van; komt er nog meer of is dit het, of ….. je hebt gelijk maar….. Om die redenen dien je, dat contact waar ik het over had, nog even vast te houden.
Want, je moet nooit direct alles loslaten, wat je als indruk hebt ontvangen en hebt kunnen vertellen. De ander heeft toch het gevoel dat er nog meer is. Je kunt daar dan owaarnemen, puzzelstuk-aanvullingok gehoor aangeven.

Moeilijker is het, wanneer je in situaties komt waarbij het niet wenselijk is om te zeggen wat je “weet”. Te denken valt over het gevoel van ziekten, enz.. Hier mag je nooit iets over zeggen, ook niet wanneer de ander je er om smeekt. Zelfs niet als bekend is dat de ander het weet. Dan nog moet je aangeven dat je het niet weet.

naar boven
waarnemen, vajra

8 / 9. Afsluiten en Loslaten.

waarnemen, puzzelstuk-afsluitingNet als feedback en vertellen vind ik dat je afsluiten en loslaten niet echt van elkaar kunt scheiden. Na het geven van de aanvulling als extraatje laat je heel bewust de verbinding schieten. Je kunt daarvoor het beste zelf een methode ontwikkelen. Wees zo verstandig om op een éénmaal ingenomen standpunt niet meer terug te komen. Doe je dat wel, dan krijg je vaak een vertroebeling van je eerdere uitspraak. Dat komt doordat je nu iets vertelt, vanuit waarnemen, puzzelstuk-loslatenje fysieke herinnering. We noemen dat ook wel trekken. Dit trekken kost heel veel kracht. Deze waarneming is veelal de veroorzaker van hoofdpijn of een zwaar hoofd hebben

Door ons met waarnemen zoals hier omschreven bezig te houden; bevinden wij ons aan de rand van wat wel genoemd wordt de buitenzintuiglijke waarneming. Je geest is zich hier, via je fysieke zintuigen aan het ontwikkelen, waardoor de paranormale indrukken automatisch daarin worden omgezet. Naarmate jij je meer in deze materie oefent, zullen deze beperkte algemene indrukken  plaats maken voor de eigenlijke vormloze waarneming. Of jou dat ook werkelijk lukt is van zoveel andere factoren afhankelijk. Ik heb je hier enkel inzicht willen geven in het proces van waarnemen.

naar boven
waarnemen, vajra

 

Overzicht van het totale proces
overzichtspuzzel techniek van waarnemen

naar boven
waarnemen, vajra 

Werken met gevoelstalenten
Healing, Spychometrie, Mediumschap

De auteur vervolgt in dit boek de ingeslagen weg naar spirituele bewustwording. Hij laat begrijpen wat healing is en hoe je het kunt gebruiken. Dan maakt hij de overstap naar de paranormale gevoeligheid. Er is ruim aandacht voor de vormen van psychometrie en de techniek van waarnemen. Dat brengt je uiteindelijk bij de inzichten van mediumschap als geheel. Maar ook bij de inzichten en mogelijkheden van de uitreding en trance in het bijzonder.
Beknopte inhoud:
-Werken met je handen, healing, magnetiseren
-Geestelijke begeleiders
-Verschil tussen gaven en talenten
-Psychometrie en buitenzintuiglijk waarnemen

22.50Toevoegen aan winkelwagen


Ga voor meer details over de werkboeken, prijzen en  de wijze van bestellen naar de webwinkel.

naar boven
waarnemen, vajra