In wat is spiritisme lees je dat het spiritisme een geestesstroming is. De stelling van het spiritisme en occultisme is: er is leven na de dood.

Het beleven van, wat is spiritisme,  kan zelfs met de uiting van het occultisme te maken hebben. Het heeft dan alleen te maken met de beleving van paranormale verschijnselen.
Aanhangers van het spiritisme en het occultisme geloven niet in een eeuwigdurende hel. Dat is in strijd is met de evolutie, die voor alle overgegane personen is weggelegd.

Wat is Spiritisme

Voor een spiritist staat het voortleven na de dood vast.
Hij is er van overtuigd, dat de dood geen wezenlijke verandering in de geest van de mens teweegbrengt. Slechts het stoffelijk lichaam blijft op aarde achter; nadat de geest zich daarvan heeft afgescheiden.
De overleden mens treedt een geestelijke wereld binnen met alle geestelijke kwaliteiten die hij bij zijn sterven bezat. Niet meer en niet minder. Wel worden hem ook nu weer de mogelijkheden tot verdere evolutie geboden. Net als dat tijdens zijn aardse leven het geval is geweest. Hij wordt dus zeker niet alwetend.

Gene Zijde

Ieder, die is overgegaan, komt eerst in een stadium van rust. De overgegane krijgt nu de gelegenheid om de “gekleurde” bladzijden van het aardse levensboek te herlezen. De overgegane kan zodoende berouw tonen over de dingen die op aarde bewust verkeerd gedaan zijn. In het bijzonder over datgene wat in strijd met de liefde tot de naaste was.
Daarna krijgt men zijn eigenlijke geestelijke rust. Men ervaart de overgang naar de geestelijke wereld op een zeer persoonlijke manier. Door eigen ervaring, maar ook met behulp van andere overgegane personen, wordt kennis omtrent die wereld opgedaan. Die evolutie, geestelijke groei, loopt via de weg van ervaring en verwerking. Daardoor wordt een andere “betere” bewustwording voor de overgegane zichtbaar.

naar boven
varja 162x77

Paranormale verschijnselen.

De verschijnselen, waarop de spiritisten zich beroepen, behoren tot de paranormale verschijnselen. Voor de uitleg over wat is spiritisme, wil ik niet teruggrijpen op ontdekkingen in Amerika. Ook al zegt men, dat Amerika de bakermat van het moderne spiritisme is.
Vrijwel gelijktijdig werd in Nederland een uitspraak van even groot belang gedaan door Mw. Elise van Calcar ( ±1850).
Zij vroeg haar vader na een bezoek aan de Grafkelder van Michiel Az. De Ruijter: “Vader; is er buiten het geloof geen stellig bewijs van een leven na dit leven”. Haar doen en laten werd in die tijd met argusogen gevolgd.

Als spiritist moet je kunnen en durven erkennen, dat niet alle paranormale verschijnselen spiritistisch zijn. Daarnaast moet je voor ogen willen houden dat de invloeden van de ontvanger (doorgever) soms de berichtgeving kan vertroebelen. Maak mede daarom niet de fout om alle optredende paranormale verschijnselen spiritistisch te willen verklaren.

De paranormale verschijnselen zijn in grote lijnen te verdelen in:
* Niet – spiritistische verschijnselen.
Bv: Telepathie, psychometrie, helderziendheid in de tijd (verleden, toekomst)
* Aanwijzingen dat de spiritistische stellingen juist kunnen zijn:
Bv: Waarnemen van astraal lichaam en aura; uittredingsverschijnselen; visioenen; waarnemingen bij stervenden en door stervenden.
* Specifiek spiritistische verschijnselen.
Bv: Automatismen (spreken, schrijven, schilderen, tekenen, enz); mededelingen door Kruis en bord; geestverschijningen; psychometrie; tele(ecto)plasmavorming (materialisaties); spookverschijningen.

naar boven
varja 162x77

Kort historisch overzicht

Even terug naar het standpunt over wat is spiritisme. Dan hebt u ontdekt, dat het Spiritisme zo oud is als de mensheid op aarde.
Overal waar wij zo nodig “onze beschaving” onder wat wij noemen de primitieve volkeren moesten brengen; ontdekten wij dat men al een eeuwenoud geloof had in geesten van overledenen. Het contact met die geesten was van essentieel belang van “ het geloof” van die volken. Maar “alwetend als wij vanuit onze westerse beschaving” zijn, noemden wij dat “bijgeloof”.
Uit geschriften blijkt dat de spiritistische overtuiging bij de oude Grieken, Romeinen en Egyptenaren reeds algemeen bekend was.

Romeinse tijd

Onderzoek heeft opgeleverd, dat reeds in die tijd voor bijvoorbeeld opvolging, Gene Zijde om raad werd gevraagd. Via een séance met “kruis en bord” (zie onderwerp) werd gevraagd wie de opvolger zou worden van keizer Valens. Als antwoord kwam T.H.E.O.D. Het verhaal gaat dat de naam Theodorus moest zijn.
Omdat de keizer alle occulte praktijken verboden had, liet de keizer ieder die hiermee te maken had doden, ook Theodorus. Toen de keizer stierf werd als zijn opvolger benoemd THEODosius.

In de bijbel zijn hele episodes gewijd aan de vele wonderen die Jezus en zijn discipelen hebben verricht. Die wonderen en die van een latere tijd zijn worden zelfs nu nog door enkelen als duivelswerk gezien. De wonderen uit die tijd zullen occulte verschijnselen zijn. Misschien in gradatie verschillen maar zeker geen principieel verschil zijn; met de wonderen die later en zelfs dicht bij het hier en nu plaats vinden.

In de middeleeuwen kennen wij de vele heksenprocessen. Van hekserij en toverij moest men niets hebben. Bekend is de waterproef. De heksen (mannen en vrouwen) werden in het water gegooid. Zij die zonken waren onschuldig. Bleef men drijven dan was men schuldig. U kunt zich voorstellen dat naast de schuldigen ook vele niet schuldigen net zo goed de dood vonden.
Toch nam in de middeleeuwen het geloof in onzichtbare wezens en krachten een grote plaats bij de
mensen in. Occulte verschijnselen kon men verklaren door een aanwezige goddelijke inspiratie. Verklaarde men het als een verbond van de duivel, dan kwam er een vervolging (heksenproces).

Mediumschap / waarnemingen

De occulte verschijnselen of zo als wij ze nu noemen paranormale verschijnselen kwamen steeds vaker voor. Althans men raakte steeds beter bekend met hen die “geestenzieners” genoemd werden. Ik heb het dan over mediums en of het mediumschap. (zie gelijknamige onderwerp). We hebben het daarbij ook over de helderziende waarneming die kan plaats vinden over wat staat of stond te gebeuren. De waarneming is niet aan plaats of afstand gebonden. Bekend zijn voorvallen in Europa en Amerika.Wij schrijven inmiddels ± 1848, Hydesville, Amerika. Verhaalt wordt over de dochters van de familie Fox. Voorwerpen kwamen bij hen in beweging en zij kregen steeds vaker geestverschijningen. In vele boeken en bladen kunt u hier over vanuit alle mogelijke invalshoeken lezen.

Ziedaar het ontstaan van het moderne spiritisme. Vanaf die tijd werd er ook op parapsychologische wijze aan het versc
wat is spiritisme, occultisme, magnetisme, foto Dr. Mesmerhijnsel wat men spiritisme noemt aandacht werd geschonken.

Magnetisme

Intussen was ook ontdekt, dat men door de werking van het magnetisme mensen kon genezen. Voor dat doel werden magneten gebruikt. Later ontdekte men dat sommige mensen een soortgelijke magnetische kracht hadden die als geneesmethode kon worden gebruikt. Deze ontdekking door Franz Anton Mesmer noemt men tegenwoordig magnetiseren. Al met al heeft ook hij bijgedragen tot het spiritisme en de ontwikkeling van de parapsychologie.

naar boven
varja 162x77

Het Spiritisme in Nederland

Over de opkomst van wat men het moderne spiritisme is gaan noemen is nog heel veel te schrijven. Uit de literatuur blijkt, dat vrijwel wereldwijd vanaf die tijd over het spiritisme gesproken en geschreven werd. Helaas kon het spiritisme toen nog niet zo openlijk beleefd worden als heden ten dage. Net als bij de familie Fox in Amerika was er ook, zei het op andere wijze, een bewustwording bij Mw. Elise van Calcar. En met haar waren er in die tijd nog enkele voorvechters.
Zo ontstonden de eerste spiritistische bewegingen. En deden de spiritistische séances en tafelzittingen hun intrede. Allen met maar één doel: contact maken met overledenen. Gaan we wat verder in de tijd dan verschijnen de eerste spiritistische tijdschriften, weekbladen en spiritistische verenigingen. “Harmonia” is voor zover mij bekend, de oudste vereniging op dit gebied (1888).

In de periode ±1860-1930 kent ons land zelfs onder de predikanten een aantal voorvechters van het spiritisme o.a.:
Ds. Roorda van Eysinga; Ds. Beversluis.
Andere bekende voorvechters waren onder andere: Ir. Ortt; Hr. Fremery;
Mr. Nederburgh.

Deze voorvechters werden gesteund door personen via wie het mogelijk was contact te maken met, wat wij zeggen, Gene Zijde. Wij praten dan over een medium. Mediums van het eerste uur waren Mw. Elise van Calcar en Mw. Akkringa.
En later ook Mw. Schalenkamp.

naar boven
varja 162x77

Spiritisme en parapsychologie.

In een overzicht als deze mag een terugblik op parapsychologisch onderzoek in deze niet ontbreken. In de literatuur wordt er niet altijd lovend over geschreven. Want de parapsychologen waren en zijn zeer kritisch. Nederlands bekendste parapsycholoog was wel Prof. Tenhaaf. Het was en is zinvol om te onderzoeken hoe de paranormale verschijnselen te verklaren zijn. Volgens mij en de spiritisten in het algemeen, is het een goede zaak geweest dat parapsychologisch onderzoek werd gedaan. Daardoor is er een juister inzicht en wetenschappelijk bewijs gekomen voor de diverse paranormale verschijnselen. Het gevolg is dat  de spiritistische overtuiging daardoor een sterke fundering heeft gekregen.

In het Dagblad van het Noorden (2 mei 2003) lees ik, dat de parapsychologie in Nederland 75 jaar jong is. Uit onderzoek is ook gebleken dat 42 procent van de Nederlanders gelooft in de paranormale verschijnselen.  Zij hebben wel wat vragen, in de zin van: wat is spiritisme? hoe kan dat? Hoe is het te verklaren?.
Uit verklaringstheorieën is komen vast te staan dat er mensen zijn die over paranormale talenten beschikken. Nu men steeds meer weet over die talenten die anders zijn dan normaal wil men daar graag een verklaring voor.

naar boven
varja 162x77

Algemene instelling.

Door met u terug te keren naar het onderwerp, wat is spiritisme, kunnen we het volgende vaststellen. Het spiritisme is een geestesstroming is die de volgende twee stellingen kent:.
1. Na de dood van het aardse lichaam leeft de menselijke persoonlijkheid voort zonder direct principiële innerlijke veranderingen te ondergaan.
2. Onder bepaalde voorwaarden is contact met de geesten van doden mogelijk.

Als u deze stellingen onderschrijft, kunt u tot de spiritisten gerekend worden. Door die opvatting heeft u de zekerheid over het voortleven na de dood. U begrijpt nu ook dat u met de geesten van doden in contact kunt komen.
Het neemt de angst voor de dood weg en men weet, dat de scheiding door de dood een tijdelijke is.
Heeft u naast deze opvattingen ook bepaalde religieuze, godsdienstige opvattingen met betrekking tot het voortbestaan? Het spiritisme kan dan een middel zijn om die religieuze en godsdienstige zekerheden beter te funderen.

Afsluitend wil ik daarover de redacteur van spiritische bladen G. May citeren: “ We kunnen niet buiten de verschijnselen en verklaringen. Wij gebruiken ze onder meer als middel om buitenstaanders er van te overtuigen; dat de materialistische zienswijze onjuist is, dat de mens na de dood voortleeft”.
Mei 2003.

naar boven
varja 162x77